KOMUNIKAT PRASOWY nr 132/23 Luksemburg, 6 września 2023 r. Dotyczy wyroków Sądu w sprawach T-270/22 | Pumpyanskiy/Rada i T-272/22 | Pumpyanskaya/Rada

Od początku wojny na Ukrainie tj.: od lutego 2022 r., Rada objęła wykazem środków ograniczających członków rządu i banków oraz czołowych przedsiębiorców wspierających rząd Federacji Rosyjskiej, uzyskujących korzyści od tego rządu lub zapewniających mu istotne źródło dochodów (Dz. 2022, L 80, s.31). Dmitry Pumpyanskiy, prezes zarządu PJSC Pipe Metallurgic Company (TMK) oraz zarządu grupy Sinara, został dodany do wykazu z uwagi na to, że wspierał współpracę z władzami Federacji Rosyjskiej i przedsiębiorstwami państwowymi, jak i jest czołowym przedsiębiorcą działającym w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej. Galina Evgenyevna Pumpyanskaya małżonka Dymitra Pumpyanskiyego  również została objęta wykazem środków ograniczających, jest ona również prezesem rady nadzorczej fundacji BF Sinara. Oboje wnieśli skargi na te decyzje do Sądu Unii Europejskiej. W wydanych wyroku TSUE utrzymał w mocy decyzje, którym podlegali D. Pumpyanskiy i G. Pumpyanskaya, a także pozostawienie ich nazwisk w wykazie środków ograniczających.

Trybunał uznał wbrew temu, co twierdzi D. Pumpyanskiy, że przedstawione przez Radę dowody pozwalają uznać, iż umieszczenie go w wykazie środków ograniczających jest zasadne, ponieważ można go uznać za czołowego przedsiębiorcę działającego w sektorach przemysłu naftowego i gazowego zapewniających istotne źródło dochodów rządowi rosyjskiemu. Natomiast G. Pumpyanskaya, jest związana ze swoim mężem ze względu na więzi rodzinne i powiązania gospodarcze, biorąc pod uwagę ich funkcje w ramach TMK, grupy Sinara i fundacji BF Sinara.

Trybunał zauważył ponadto, że wbrew temu, co utrzymują D. Pumpyanskiy i G. Pumpyanskaya, umieszczenie ich nazwisk w wykazach nie stanowi nieuzasadnionego, arbitralnego i nieproporcjonalnego ograniczenia ich praw podstawowych, do których zalicza się zwłaszcza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.

TSUE stwierdził w szczególności, że prawo Unii przewiduje możliwość zezwolenia na używanie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb i udzielenia szczególnych zezwoleń pozwalających na odmrożenie środków finansowych lub innych zasobów gospodarczych.

Natomiast kwestia związana z wykonywaniem prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz domu, TSUE podkreślił, że właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na wjazd osób objętych środkami ograniczającymi na terytorium Unii, w szczególności z pilnych powodów o charakterze humanitarnym.

W związku z powyższym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargi, które Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy i Galina Evgenyevna Pumpyanskaya wnieśli przeciwko przyjętym przez Radę środkom ograniczającym, ponieważ Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy prowadzi działalność w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej.

Szerzej: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-09/cp230132pl.pdf