logo FPiP duże
logo Fundacji Prawo i Partnerstwo

Celem Fundacji jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym). W dorobku Fundacji jest kilkanaście projektów zrealizowanych ze środków krajowych i unijnych. Lista projektów, w których kadra Fundacji pełni/pełniła funkcje kierownicze i/lub eksperckie jest szeroka. Jego nakładem ukazało się kilkanaście publikacji książkowych o różnej tematyce, z udziałem pracowników, doktorantów i studentów głównie z Wydziału Prawa UwB. Wydawnictwo nie czerpie zysku ze sprzedaży publikacji, udostępniając wydane opracowania nieodpłatnie.


zdjęcie prof. perkowski
Prof. dr hab. Maciej Perkowski

Jako prawnik specjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, a w szczególności prawem ochrony środowiska, rozwojem regionalnym, partnerstwem publiczno-prywatnym, bezpieczeństwem żywnościowym, standaryzacją jakości szkolnictwa wyższego, dostępnością i funduszami europejskimi. Zajmuje się także aktywnością zagraniczną samorządu terytorialnego.
Więcej o Profesorze Perkowskim przeczytacie na stronie Wikipedii.