Wiele osób z dysfunkcjami lub ich opiekunów zastanawia się, czym jest znaczny stopień niepełnosprawności i kogo dotyczy? Przeciętny człowiek nie jest w stanie samodzielnie określić, jaki stopień niepełnosprawności powinien zostać mu przyznany, jeśli choruje, spełnia się jako rodzić i schorzenie odbiera mu możliwość normalnego funkcjonowania. Nie wie też jakie przywileje mu przysługują (w Polsce Ustawa o Rehabilitacji, jako jedyna definiuje status osoby ze znacznym stopień niepełnosprawności, jednoznacznie wskazuje, kto może otrzymać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Na ten temat dowiemy się sporo z komunikatu prasowegonr 33/24 z 22 lutego 2024 r. o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-283/21 | Deutsche Rentenversicherung Bund, w którym Trybunał orzekł, że przebywanie na terenie dwóch różnych państw należących do Unii Europejskiej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i opłacającej składki rentowe tylko w państwie pochodzenia w czasie wychowywania dzieci (okres bezskładkowy) nie wpływa ujemnie na wielkość składek rentowych i wielkości wypłacanej renty socjalnej.

Oczywiście do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Szerzej: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-02/cp240033pl.pdf  (dostęp: 18.03.2024 r.).