Obecne przepisy UE dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów pomogły zwiększyć przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego przez kierowców niebędących rezydentami. Niemniej jednak w 2019 r. nadal bezkarnie popełniono około 40 % przestępstw transgranicznych, albo dlatego, że sprawca nie został zidentyfikowany, albo ponieważ zapłata grzywny nie została wykonana.

Porozumienie uwzględnia te kwestie za pomocą nowych przepisów usprawniających współpracę między państwami członkowskimi. Oprócz zautomatyzowanej wymiany informacji między organami krajowymi wprowadza się procedury wzajemnej pomocy w celu identyfikacji sprawcy i egzekwowania grzywien.

Oprócz najczęstszych i najczęstszych przestępstw, takich jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i narkotyków, współpraca między organami krajowymi obejmie również:

  • trafienie i przebieg;
  • brak zachowania wystarczającej odległości od pojazdu jadącego z przodu;
  • niebezpieczne wyprzedzanie;
  • niebezpieczne parkowanie;
  • przez jedną lub więcej litych białych linii;
  • jazda w niewłaściwym kierunku;
  • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących korzystania z korytarzy awaryjnych;
  • nieprzestrzeganie ograniczeń dostępu dla pojazdów związanych z bezpieczeństwem drogowym, mających zastosowanie do takich obszarów jak strefy szkolne, strefy dla pieszych i pasy ruchu rowerowego,
  • korzystanie z przeciążonego pojazdu.

Państwa członkowskie będą informować o kwestiach dotyczących przestępstw lub wykroczeń popełnionych przez kierowców z państw trzecich.

Portal informatyczny zapewni obywatelom łatwy dostęp do informacji na temat przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących w każdym państwie członkowskim, ale także do procedur odwoławczych, a także stosowanych grzywien, systemów egzekwowania prawa i dostępnych środków płatności grzywien.

Gwarancje ochrony danych osobowych wzmacniają jasne role i zadania administracji krajowych w zakresie transgranicznych procedur egzekwowania prawa, przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych, jasne terminy i wytyczne dotyczące języka, który należy stosować w komunikacji z obywatelami.

– Egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla zniechęcania do niebezpiecznej jazdy, niezależnie od tego, czy chodzi o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i narkotyków, czy też o udaremnianie. Porozumienie stanowi pierwszą dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnia jasne narzędzia, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego w całej Europie – mówi Adina Vălean, komisarz do spraw transportu

Osiągnięte porozumienie polityczne musi teraz zostać formalnie przyjęte. Po zakończeniu tego procesu przez Parlament Europejski i Radę nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będą musiały zostać przetransponowane do prawa krajowego w ciągu dwóch i pół roku.