WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WSPÓŁPRACUJE Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W PROJEKCIE PROGRAMU INTERREG EUROPA – CASPER

Województwo Podlaskie realizuje od 1 marca 2023 r. 4-letni, międzynarodowy projekt z Programu Interreg Europe 2021-2027 pt.: „Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience” („Aktywizacja obywateli na zmniejszających się obszarach wiejskich na rzecz polityki ukierunkowanej terytorialnie w celu zwiększenia odporności”) – akronim CASPER. Bierze w nim udział 9 partnerów z różnych państw Europy: Finlandii, Węgier, Włoch, Francji i Polski.

Zmniejszające się obszary wiejskie w regionach zaangażowanych w tworzenie projektu CASPER tracą ludność z powodu odpływu młodych ludzi, a w konsekwencji starzejących się struktur demograficznych (niska dzietność), co uruchamia błędne koło w postaci słabych wyników gospodarczych, obniżenia poziomu usług i infrastruktury, powodujących większy odpływ ludności, braki w kapitale ludzkim i na rynku pracy.

Projekt zakłada, że nawet przy zmniejszającej się liczbie ludności, regiony mogą być bardziej atrakcyjne pod względem wielu wskaźników jakości życia (dobrobytu), co czyni je atrakcyjnymi dla ludzi, którzy chcą w nich pozostać lub nawet osiedlić się – w stopniu umożliwiającym zachowanie witalności regionów,  ich szczególnego know-how oraz dziedzictwa kulturowego. Działania projektowe doprowadzą do wypracowania rozwiązań w zakresie odporności regionów partnerskich w kontekście wyludnienia się. W procesie tym wezmą udział również interesariusze tj. przedstawiciele JST i inne grupy społeczno-gospodarcze, którzy wspólnie będą analizowali działania mające na celu poprawę komfortu życia w regionach (infrastruktura, usługi, środowisko).

W związku z tym, partnerzy projektu będą ze sobą współpracować i wymieniać doświadczenia w zakresie przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów wiejskich, a uzyskana wiedza i zebrane dobre praktyki umożliwią odpowiednie dostosowanie instrumentów polityki, jak na przykład programy regionalne ( w przypadku województwa podlaskiego jest to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027) na rzecz podnoszenia jakości życia na wyludniających się obszarach wiejskich.

Zachęcamy do śledzenia stron poświęconych projektowi CASPER:

https://www.interregeurope.eu/casper

https://www.facebook.com/casper.interreg

https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/projekty-ue/w-realizacji/casper/