Eurobarometr: transformacja ekologiczna powinna być szybsza. Tak uważa większość mieszkańców Unii Europejskiej

Aż 93 proc. mieszkańców Wspólnoty uważa, że zmiana klimatu jest poważnym problemem dla całego świata. Ponad połowa (58 proc.) jest zdania, że w obliczu gwałtownego wzrostu cen energii i obaw dotyczących dostaw gazu po rosyjskiej inwazji na Ukrainę należy przyspieszyć przejście na zieloną gospodarkę. Jeszcze więcej, bo 73 proc. mieszkańców UE, zgadza się, że koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu są znacznie wyższe niż koszty inwestycji niezbędnych do przejścia na zieloną gospodarkę. Takie są wyniki opublikowanego niedawno nowego badania Eurobarometru.

– Obywatele europejscy rozumieją zagrożenie związane ze zmianą klimatu i nadal wspierają działania w dziedzinie klimatu podejmowane przez UE, rządy krajowe, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej, ale także szansę na zapewnienie lepszej, zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości, jeżeli podejmiemy teraz działania na rzecz transformacji ekologicznej. Wyniki tej ankiety wyraźnie pokazują, że społeczne poparcie dla dalszej realizacji Europejskiego Zielonego Ładu pozostaje wysokie. Czas, aby na ten apel odpowiedzieli politycy i decydenci – podkreśla Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Poparcie dla redukcji emisji, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej

Prawie dziewięciu na dziesięciu obywateli UE (88 proc.) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum, a jednocześnie skompensować pozostałe emisje, aby UE stała się neutralna dla klimatu do 2050 r. Blisko dziewięciu na dziesięciu mieszkańców UE (87 proc.) uważa, że ważne jest, aby UE wyznaczyła ambitne cele dotyczące zwiększania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a podobny odsetek (85 proc.) uważa, że ważne jest, aby UE podjęła działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, np. poprzez zachęcanie mieszkańców do ocieplania domów, instalowania paneli słonecznych lub zakupu samochodów elektrycznych. Siedmiu na dziesięciu respondentów (70 proc.) uważa, że ograniczenie importu paliw kopalnych może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i przynieść korzyści gospodarcze Unii.

Obywatele są gotowi do podejmowania działań indywidualnych i do przyjęcia reform strukturalnych

Zdecydowana większość obywateli UE (93 proc.) już podejmuje indywidualne działania w dziedzinie klimatu i świadomie dokonuje zrównoważonych wyborów w życiu codziennym. Na pytanie, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zmianie klimatu, obywatele odpowiedzieli jednak, że indywidualnym działaniom powinny towarzyszyć inne reformy, podejmowane przez rządy krajowe (56 proc.), UE (56 proc.) oraz biznes i przemysł (53 proc.).

Obywatele europejscy odczuwają również zagrożenia związane ze zmianą klimatu w swoim codziennym życiu. Średnio ponad jedna trzecia mieszkańców UE czuje się osobiście narażona na ryzyko i zagrożenia związane ze środowiskiem i klimatem. W siedmiu państwach członkowskich osobiście zagrożona czuje się ponad połowa ankietowanych – są to głównie państwa Europy Południowej, ale również Polska i Węgry. 84 proc. obywateli UE zgadza się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu i kwestiom środowiskowym powinno być priorytetem w celu poprawy zdrowia publicznego, natomiast 63 proc. badanych zgadza się, że przystosowanie się do skutków zmiany klimatu może przynieść korzyści obywatelom UE.

Kontekst

Specjalne badanie Eurobaromet na temat zmiany klimatu objęło 26 358 obywateli UE z różnych grup społecznych i demograficznych we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono w okresie od 10 maja do 15 czerwca 2023 r. Wszystkie wywiady przeprowadzono osobiście – w domach respondentów albo zdalnie za pośrednictwem połączenia wideo.

Wyniki niniejszego specjalnego badania dotyczącego zmiany klimatu są w pełni zgodne z wynikami ostatniego badania „Wiosna 2023 – standardowe badanie Eurobarometr„, które opublikowano 10 lipca. Standardowe badanie Eurobarometr wykazało, że obywatele UE nadal w przeważającej mierze popierają transformację energetyczną, uznają środowisko i zmianę klimatu za jeden z ważnych problemów, przed którymi stoi UE, i oczekują ogromnych inwestycji w odnawialne źródła energii.

Europejski Zielony Ład jest najważniejszym priorytetem politycznym Komisji Europejskiej. Przekształci on UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną zieloną gospodarkę, nie pozostawiając w tyle żadnego obywatela i żadnego obszaru geograficznego. Europejskie prawo o klimacie ustanawia prawnie wiążący cel neutralności klimatycznej do 2050 r. i wprowadza, wraz z pakietem wniosków ustawodawczych „Gotowi na 55„, cel pośredni, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Procedura przyjmowania tego pakietu przepisów jest już bardzo zaawansowana. Dzięki niedawnym postępom dotyczącym prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych, rozporządzenia w sprawie wylesiania oraz inicjatyw na rzecz promowania zrównoważonych produktów i ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych Unia Europejska zatrzyma utratę różnorodności biologicznej i przejdzie na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dodatkowe informacje 

Specjalny Eurobarometr poświęcony zmianie klimatu

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu

Gotowi na 55″: Śledzenie wniosków Komisji

Europejskie prawo o klimacie