KOMUNIKAT PRASOWY nr 109/23 Luksemburg, 22 czerwca 2023 r. Wyrok Trybunału w sprawie C-823/21 | Komisja / Węgry (Oświadczenie o zamiarze wszczęcia procedury azylowej).

Węgry bezzasadnie utrudniły możliwość złożenia wniosku o udzielenie azylu.

Uzależniając możliwość złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej od wymogu wcześniejszego złożenia w ambasadzie położonej w państwie trzecim oświadczenia o zamiarze wszczęcia procedury azylowej, Węgry uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy prawa Unii.

W 2020 r., w odpowiedzi na wybuch pandemii Covid-19, Węgry uchwaliły ustawę nakładającą na niektórych obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, przebywających na terytorium tego państwa członkowskiego lub stawiających się na jego granicach i chcących skorzystać z ochrony międzynarodowej, obowiązek dopełnienia wcześniej pewnych formalności administracyjnych. W myśl tego uregulowania muszą oni udać się do węgierskiej ambasady w Belgradzie (Serbia) lub w Kijowie (Ukraina), aby osobiście złożyć tam oświadczenie o zamiarze wszczęcia procedury azylowej.

Na mocy dyrektywy w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej. Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Zgodnie z wniesioną skargą Komisji Europejskiej Trybunał orzekł, że  uzależniając możliwość złożenia przez niektórych obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców przebywających na terytorium Węgier lub na granicach tego państwa członkowskiego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej od wymogu wcześniejszego złożenia w ambasadzie węgierskiej znajdującej się w państwie trzecim oświadczenia o zamiarze wszczęcia procedury azylowej oraz od wydania im dokumentu podróży uprawniającego ich do wjazdu na terytorium węgierskie. Należy podkreślić, że Węgry uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy dyrektywy.

TSUE stwierdził, że zainteresowane osoby wchodzą w zakres stosowania tej dyrektywy, jak i że wymóg złożenia oświadczenia o zamiarze wszczęcia procedury  azylowej nie został przewidziany w dyrektywie oraz narusza on jej cel, którym jest zagwarantowanie skutecznego, łatwego i szybkiego dostępu do procedury udzielania ochrony międzynarodowej. Zdaniem TS owo uregulowanie pozbawia obywateli państw trzecich jak i bezpaństwowców skutecznego skorzystania z prawa do ubiegania się o azyl (zagwarantowanego w KPP Unii Europejskiej.

Wprowadzony przez Węgry wymóg dopełnienia formalności administracyjnych stanowi  nieproporcjonalne naruszenie praw osób chcących skorzystać z procedury azylowej do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przybyciu na granicę węgierską.

Więcej: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-06/cp230109pl.pdf