Unia inwestuje w infrastrukturę transportową. Będzie modernizacja kolejowego odcinka Białystok-Ełk

Komisja Europejska wybrała 107 projektów w zakresie infrastruktury transportowej, na realizację których przeznaczono ponad 6 mld euro dotacji z unijnego instrumentu „Łącząc Europę”. Wśród inwestycji, które otrzymają wsparcie jest Rail Baltika. Chodzi o prace na linii kolejowej E75, na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk. 

Przeznaczamy 6,2 mld euro na projekty w całej Europie, które przybliżą nas do ukończenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która jest podstawą gospodarki UE. Jestem szczególnie zadowolony, że 250 mln euro przyczyni się do poprawy połączeń transgranicznych między Ukrainą, Mołdawią i ich sąsiadami z UE: Rumunią, Węgrami, Słowacją i Polską. Projekty te ułatwią transport towarów między UE a Ukrainą, wzmacniając korytarze solidarnościowe – komentuje Adina Vălean, komisarz do spraw transportu.

Ponad 80 proc. środków zostanie przeznaczone na wsparcie projektów, które zapewniają wydajniejszą, bardziej ekologiczną i inteligentniejszą sieć kolejową, żeglugę śródlądową i szlaki morskie wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Ponadto projekty wzmocnią korytarze solidarnościowe UE-Ukraina, utworzone w celu ułatwienia eksportu i importu Ukrainy.

Do finansowania priorytetowo potraktowano również główne transgraniczne połączenia kolejowe wzdłuż sieci bazowej TEN-T. Należą do nich między innymi tunel bazowy Brenner (połączenie Włoch i Austrii), Rail Baltica (połączenie trzech państw bałtyckich i Polski z resztą Europy), a także odcinek transgraniczny między Niemcami a Niderlandami (Emmerich-Oberhausen).

Porty morskie w Irlandii, Grecji, Hiszpanii, na Łotwie, Litwie, w Niderlandach i Polsce otrzymają środki finansowe na rozwój zasilania energią elektryczną z lądu w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze statków zacumowanych.

W celu dostosowania żeglugi śródlądowej do przyszłych wyzwań, infrastruktura wzdłuż transgranicznych dróg wodnych Sekwana-Skalda między Francją a Belgią zostanie zmodernizowana. Modernizowane zostaną również porty śródlądowe na Dunaju i dorzeczach Renu, takie jak Wiedeń i Andernach.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i interoperacyjność unijnego transportu kolejowego, europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) zostanie zainstalowany na pociągach i liniach kolejowych w Czechach, Danii, Niemczech, Francji, Austrii i na Słowacji. Na drogach kilka państw członkowskich, UE wdroży inteligentne systemy i usługi transportowe (ITS), w szczególności współpracujące ITS (C-ITS) na rzecz bezpieczniejszego i wydajniejszego transportu. Kilka państw członkowskich otrzyma wsparcie dla europejskich projektów zarządzania ruchem lotniczym w celu zwiększenia efektywności transportu lotniczego i utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Kontekst ogólny

Spośród łącznej liczby 353 projektów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków opublikowane w 2022 r. wybrano 107 projektów, są wśród nich projekty z Polski.

Finansowanie UE będzie miało formę dotacji, które zostaną wykorzystane do współfinansowania całkowitych kosztów projektu.

W ramach programu „Łącząc Europę” – Transport na lata 2021–2027 udostępniono 25,8 mld EUR na dotacje na współfinansowanie projektów TEN-T w państwach członkowskich UE. Od 2014 r. w ramach instrumentu „Łącząc Europę” wsparto prawie 1300 projektów o łącznej wartości 29,4 mld EUR w sektorze transportu (z wyłączeniem zaproponowanego dziś wyboru).

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport dostępne są dalsze możliwości finansowania: zaproszenie do składania wniosków w sprawie mobilności wojskowej na 2023 r. jest obecnie otwarte do dnia 21 września 2023 r., a zaproszenia do składania wniosków dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych – do dnia 7 listopada 2023 r. Kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport zostaną ogłoszone pod koniec września 2023 r.

Więcej informacji

Lista projektów, na które przyznano dofinansowanie

Pytania i odpowiedzi na temat zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport – wyniki na 2022 r.