Relacja z XII Seminarium Prawnego dla Biznesu – Finansowanie działalności przedsiębiorstw – fundusze Unii Europejskiej i instrumenty zwrotne w województwie podlaskim

W dniu 12 czerwca 2023 r. w auli Uniwersyteckiego Centrum Kultury, Kampus UwB w Białymstoku miało miejsce XII Seminarium Prawne dla Biznesu pt. „Finansowanie działalności przedsiębiorstw – fundusze Unii Europejskiej i instrumenty zwrotne w województwie podlaskim” zorganizowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu, Izbę Handlowo-Przemysłową w Białymstoku i Europe Direct Podlaskie. W konferencji wzięli udział eksperci oraz zaproszeni goście dzielący się wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem z przedsiębiorcami. W ramach seminarium zaplanowano wystąpienia związane z sytuacją makroekonomiczną – stanem obecnym i perspektywami, problemami podlaskich przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, funduszami Unii Europejskiej w województwie podlaskim oraz instrumentami zwrotnymi krajowymi i regionalnymi.

Zapis z wydarzenia

Seminarium otworzyła dr Magdalena Kun-Buczko (Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku), która przywitała wszystkich uczestników i zarysowała problematykę konferencji. Następnie głos zabrał prof. dr hab Henryk Wnorowski (Kierownik Katedry nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku, Członek Rady Polityki Pieniężnej) przybliżając sytuację w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2023 roku, w którym to wystąpieniu wskazał znaczący przyrost kosztów od III kwartału 2021 roku w przedsiębiorstwach, niż przed pandemią, formułując tezę, iż przedsiębiorstwa były w stanie kompensować wyższe ceny, tym samym podnosząc ceny produktów.

W dalszej części rozpoczęła się debata pt. „Finansowanie działalności przedsiębiorstw w województwie podlaskim – potrzeby, możliwości, wyzwania”, której moderatorem był prof. dr hab. Maciej Perkowski (kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku, kierownik Europe Direct Podlaskie). Wzięli w niej udział eksperci: Sebastian Rynkiewicz (koordynator Klastra Obróbki Metali, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju), Tomasz Olszówka (Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, radca prawny), Joanna Chełchowska (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Emilia Malinowska (dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), Artur Duda (prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Rozwoju) oraz Daniel Puch (specjalista Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Wschodnia, Politechnika Białostocka).

Jako pierwszy głos zabrał pan prezes Sebastian Rynkiewicz, potwierdzający umiarkowany optymizm wynikający z mocno przepracowanego czasu pandemicznego, jak i kryzysu związanego z wojną na Ukrainie, w jego ocenie również przed kryzysami firmy mocno i strategicznie pracowały, by znaleźć się w obecnej sytuacji, będąc bardziej konkurencyjnymi, w związku z czym przedsiębiorcy mogą podziękować sami sobie, ale także warunkom otoczenia gospodarczego, w tym instytucjom (jak Komisja Europejska), które są odpowiedzialne za kreowanie wsparcia. Następnie głos zabrał mecenas Tomasz Olszówka omawiając zagadnienia z zakresu aktualnego oraz przyszłego programu makroregionalnego. Pani Joanna Chełchowska, która dołączyła do debaty zdalnie, opowiedziała o instrumentach finansowych oraz możliwościach pozyskania finansowania za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oferując pomoc przy pozyskaniu dotacji przez przedsiębiorców. Następnie głos zabrał pan Daniel Puch, który przybliżył co ma do zaoferowania Horyzontalny Punkt Kontaktowy i Politechnika Białostocka oraz przybliżył założenia programu ramowego Unii Europejskiej, jakim jest „Horyzont Europa”. Z kolei na poziomie regionalnym pani dyrektor Emilia Malinowska opowiadała, co może zaoferować przedsiębiorcom Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w tym w kontekście programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Jako ostatniemu z ekspertów głos został oddany panu prezesowi Arturowi Dudzie, który opowiedział o ofercie Podlaskiego Funduszu Rozwoju w zakresie instrumentów zwrotnych, w szczególności w porównaniu do ofert sektora bankowego.

Seminarium podsumowała dr Magdalena Kun-Buczko słowami, iż siła jest w partnerstwie. Spotkanie pozwoliło na omówienie problemów podlaskich przedsiębiorców, które w opinii ekspertów odnotowują pozytywne wzrosty mimo licznych kryzysów.