Kierownik EUROPE DIRECT Podlaskie Prof. dr hab. Maciej Perkowski* współredaktorem (wraz z Prof. Rafałem Poździkiem* z UMCS) komentarza do Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz jest dziełem wspólnej pracy przedstawicieli różnych środowisk: naukowców, prawników, a także przedstawicieli administracji samorządowej posiadających wieloletnie doświadczenie w stosowaniu w praktyce poszczególnych przepisów prawa służących wdrażaniu funduszy europejskich, co daje możliwie szerokie spojrzenie na analizowane zagadnienia.

Publikacja na 916 stronach omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027. Analizie poddano przepisy ustawy, w kontekście aktów prawnych składających się na system źródeł prawa polskiego i unijnego w zakresie dystrybucji funduszy unijnych, orzecznictwo sądów, poglądy doktryny oraz doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Autorzy przedstawiają wiele rozwiązań pomocnych w trakcie kontroli administracyjnej i sądowo-administracyjnej wyników postępowań związanych z wyborem projektów oraz ich realizacji.


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych
ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

(Dz.U. 2022 poz. 1079)


Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 uwzględnia niezbędne regulacje pozwalające na stworzenie odpowiedniego systemu oceny, na podstawie której dochodzi do wyboru projektów. Z punktu widzenia ochrony praw i obowiązków podmiotów zainteresowanych wsparciem z funduszy unijnych istotne jest, że normuje ona również zasady kontroli postępowań administracyjnych związanych z odmową przyznania dotacji unijnych. Kontrola ta odbywa się zarówno na poziomie instytucji uczestniczących w systemie wdrażania, jak i przez niezawisłe sądy administracyjne.

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników ministerstw zaangażowanych we wdrażanie i wykorzystanie funduszy unijnych, samorządów województw i jednostek im podległych, gmin i powiatów jako beneficjentów dotacji unijnych, a także urzędów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zainteresuje przedsiębiorców, jak również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i administracji.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok publikacji: 2022

Liczba stron: 916

Dostępność: https://www.profinfo.pl

Zdjęcie okładkowe: profinfo.pl


* Maciej Perkowski jest profesorem doktorem habilitowanym nauk prawnych, kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa UwB, członekiem Rady Naukowej ds. prawa samorządu terytorialnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doradcą samorządu regionalnego w zakresie funduszy europejskich, w tym negocjacji z Komisją Europejską. Specjalizuje się m.in. w obszarze prawa międzynarodowego, unijnego, funduszy unijnych, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywnościowego (również w ujęciu interdyscyplinarnym), a także w zakresie międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego.

* Rafał Poździk jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pracownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej. Jest radcą prawnym w ramach Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Kancelarii prawnej Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. w Warszawie. Praktykuje i specjalizuje się w dziedzinie prawa unijnego, funduszy unijnych, prawa administracyjnego i postępowania sądowego przed sądami administracyjnymi. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania programów współfinasowanych z funduszy unijnych.