International Conference Digitization in Poland

and the Baltic States

ENG

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA1MWQ4YjYtZGQxNC00ZjcxLWJhYjktYTM0ZDZiMWFlMDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22053638da-b111-46fc-a5c4-1d270a42cbb2%22%7d

Scientific Circle „Innovation” of the Faculty of Law, University of Bialystok invites for the remote International Scientific Conference entitled „Digitalization in Poland and the Baltic States”. The conference is co-organized by the Department of Public and European International Law of the Faculty of Law at the University of Bialystok, the Baltic States Research Center, the Scientific Circle of Intellectual Property, Media and Internet Law and the Europe Direct Podlaskie European Information Point. The conference will be held on December 16, 2022, using the Microsoft Teams platform.


The aim of the conference is to discuss the digitization process occurring in the Baltic States and Poland. The thematic scope of the conference includes:


⯃ Digitization of the Judiciary
⯃ Digitization of administration
⯃ Cyber security
⯃ Digital services
⯃ Data economy
⯃Digital taxation

The conference is addressed to students and doctoral students coming from academic centers from all over Poland, Lithuania, Latvia and Estonia Participation in the conference is free of charge. A certificate of participation in the conference will be sent to participants via e-mail on the condition that the person delivers a paper (also in the case of co-authored presentations).


The application along with an abstract containing a maximum of 300 words should be sent using the form below by December 8- 11:59 p.m. Participants will be notified immediately by e-mail about the qualification of the abstract. The number of active places is limited.
Application form: https://forms.gle/FbwmJhipuf1VRGtV6
Detailed regulations can be found in the link below:
https://docs.google.com/…/1iJ5znFVobGX3MI2lt…/edit…

We cordially invite you to take active and passive participation in the organized conference, if you have any questions, please contact us – kninnowacja@uwb.edu.pl

Conference programme

PL

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA1MWQ4YjYtZGQxNC00ZjcxLWJhYjktYTM0ZDZiMWFlMDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22053638da-b111-46fc-a5c4-1d270a42cbb2%22%7d

Koło Naukowe „Innowacja” z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaparsza na zdalną Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Cyfryzacja w Polsce i Krajach Bałtyckich”. Współorganizatorami konferencji są Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu oraz punkt informacji europejskiej Europe Direct Podlaskie.

Konferencja odbędzie się 16 grudnia 2022 roku za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem konferencji jest dyskusja nad procesem cyfryzacji występującym w państwach bałtyckich i Polsce. W zakres tematyczny konferencji wchodzą:
⯃ Cyfryzacja wymiaru sądownictwa,
⯃ Cyfryzacja administracji,
⯃ Cyberbezpieczeństwo,
⯃ Usługi cyfrowe,
⯃ Data economy,
⯃Digital taxation,

Konferencja jest adresowana do studentów oraz doktorantów pochodzących z ośrodków akademickich z całej Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Udział w konferencji jest bezpłatny. Certyfikat udziału w konferencji zostanie przesłany do uczestników drogą elektroniczną pod warunkiem wygłoszenia referatu przez daną osobę (również w przypadku wystąpień współautorskich).


Zgłoszenie wraz z abstraktem zawierającym maksymalnie 300 słów należy przesłać za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do dnia 8-go grudnia br. do godziny 23.59. O zakwalifikowaniu się abstraktu uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni drogą mailową. Liczba miejsc czynnych jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/osmuCjWYk5N5tLHx7
Szczegółowy regulamin znajduje się w linku poniżej:
https://docs.google.com/…/1iJ5znFVobGX3MI2lt…/edit…

Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego i biernego udziału w organizowanej OKN, w razie pytań prosimy o kontakt – kninnowacja@uwb.edu.pl

Program konferencji