INFORMOWANIE O POLITYCE SPÓJNOŚCI W LATACH 2021–2027


Informowanie o polityce spójności przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym. W ostatnich latach zwiększanie widoczności polityki spójności stało się jednym z priorytetów. Każdego roku środki z funduszy spójności wspierają tysiące projektów w całej Europie, co odgrywa ważną rolę w budowaniu europejskiej tożsamości i jest najbardziej namacalnym wyrazem europejskiej solidarności.


Skuteczniejsze informowanie o tych działaniach mogłoby przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat korzyści, jakie uczestnictwo we Wspólnotowym projekcie przynosi swoim mieszkańcom. Mogłoby to także poprawić publiczny wizerunek Unii. Wyniki wielu badań naukowych potwierdziły, że polityka spójności ma pozytywny wpływ na podejście obywateli do projektu europejskiego. Mając to na uwadze, państwa członkowskie i Komisja Europejska zobowiązały się do zwiększenia wysiłków w zakresie informowania o funduszach spójności, w tym poprzez ściślejszą współpracę. W swoich konkluzjach z dnia 25 kwietnia 2017 roku Rada Europejska wezwała wszystkie zaangażowane organy państw członkowskich do większego zaangażowania w informowanie na „szeroką skalę i w sposób systematyczny” o możliwościach, rezultatach i skali oddziaływania polityki spójności, co stanowi zarazem ich obowiązek, jak i szansę. Tym pierwszym jest ze względu na fakt, że państwa członkowskie są współodpowiedzialne za opracowanie unijnych polityk, a w większości przypadków również za ich realizację, w związku z czym powinny wspólnie zwiększać swój wkład w podnoszenie widoczności unijnych celów. Komunikacja oraz promowanie działań Wspólnoty stanowią wspólną odpowiedzialność, ponoszoną kolektywnie przez instytucje europejskie, krajowe, regionalne i lokalne, zwłaszcza w zakresie polityki spójności, w przypadku której stosuje się zasadę zarządzania dzielonego.

Niniejsza broszura opisuje najlepsze sposoby informowania o funduszach spójności
w oparciu o przepisy dotyczące okresu programowania 2021–2027.