Podsumowanie Konferencji Nowa ustawa wdrożeniowa – praktyczne aspekty wdrażania programów regionalnych w perspektywie finansowej 2021-2027

17 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja inaugurująca nową perspektywę finansową we wdrażaniu tzw. funduszy europejskich na lata 2021-2027. Podczas konferencji przedstawiciele m.in. środowiska naukowego, administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości przedstawią analizę wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Funkcję moderatora dyskusji pełnił Profesor Maciej Perkowski z EUROPE DIRECT Podlaskie. Jego głos i doświadczenie był niezwykle cenny ze względu na niedawno wydany komentarz do Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27, o którym pisaliśmy tutaj: https://edpodlaskie.eu/prof-perkowski-wsporedaktorem…/

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

24 listopada 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła decyzją wykonawczą program „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027”, z kolei 4 stycznia 2023 r. została wydana publikacja pt. „Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz” pod redakcją naukową Macieja Perkowskiego, Rafała Poździka (dalej: „Komentarz”). Te dwa wydarzenia stanowiły inspirację do organizacji przedmiotowej konferencji, w ramach której przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz palestry omówili wybrane zagadnienia związane z wdrażaniem funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021–2027, takie jak proces naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027, skład i znaczenie Komitetu Monitorującego w nowej perspektywie finansowej, czy projekty partnerskie i grantowe, czy procedura odwoławcza.

Konferencja transmitowana była na kanale Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Ustawa wdrożeniowa uwzględnia niezbędne regulacje pozwalające na stworzenie odpowiedniego systemu naboru, oceny i wyboru do dofinansowania projektów, a następnie ich realizacji, kontroli oraz monitorowania i oceny postępu rzeczowego samego programu. Stanowi ona w dużej mierze kontynuację dotychczasowych rozwiązań prawnych ale jednocześnie uwzględnia uwarunkowania prawne przyjęte w perspektywie finansowej na lata 2021–2027. Ponadto prawodawca częściowo odpowiedział na wnioski z wdrażania poprzednich perspektyw finansowych, w tym stanowisko sądów administracyjnych oraz postulaty doktryny. Dotyczy to w szczególności zasad, które właściwe instytucje zarządzające mają obowiązek przestrzegać w trakcie wdrażania programu. Ponadto doprecyzowano regulacje w zakresie drogi sądowej w razie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie oraz wprowadzono podstawę do unieważnienia całego naboru projektów.