Główny Urząd Statystyczny przy udziale Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikował 20 grudnia 2023 r. opracowanie dotyczące „Energii ze źródeł odnawialnych”.

Celem publikacji jest analiza podstawowych informacji o bilansach nośników energii ze źródeł odnawialnych uwzględnionych w krajowym bilansie energetycznym, jak również danych o produkcji energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z tych źródeł. Dane opracowano w odniesieniu do Polski, zbiorczo Unii Europejskiej (UE-27) oraz krajów członkowskich UE.

Raport:

W analizie wykazano, że pozyskanie energii pierwotnej ogółem w latach 2018-2021 zmalało w większości krajów członkowskich UE-27. W 2021 r. w przypadku największych gospodarek unijnych, czyli Niemiec i Francji, wystąpił spadek pozyskania energii pierwotnej odpowiednio o  9,1% i  4,8% w  stosunku do 2018 r. W badanym okresie w Polsce odnotowano spadek o 7,0%. Natomiast wzrost pozyskania energii pierwotnej wystąpił w 10 innych krajach członkowskich UE. W okresie 2018-2021 finalne zużycie energii w UE-27 spadło o 0,2%. W Polsce odnotowano wzrost finalnego zużycia energii w tym okresie i wyniósł 1,5%. Z kolei w przypadku finalnego zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w UE-27 wzrosło o 8,2%, co było spowodowane zwiększeniem zużycia, które wystąpiło wśród największych gospodarek Unii Europejskiej: Niemiec i Francji.  Spadek zużycia finalnego w okresie 2018-2021 zaobserwowano jedynie na Litwie (o 4,8%) oraz w Polsce (o 3,6%).

Jak dostrzeżono w opracowaniu, w 2021 r. udział poszczególnych nośników energii odnawialnej w Polsce oraz w Unii Europejskiej wykazywał największe podobieństwa pod względem wykorzystania energii wiatru oraz biopaliw ciekłych. Natomiast największe różnice zaobserwowano dla wykorzystania energii spadku wody oraz energii geotermalnej. Najważniejszym pod względem udziału odnawialnym nośnikiem energii wykorzystywanym zarówno w Polsce jak i w UE-27 pozostawały biopaliwa stałe, których udział w Polsce w 2021 r. wyniósł 69,4%, natomiast dla Unii Europejskiej – 41,2%.


Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Więcej informacji na temat realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.