Dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. Politechniki Białostockiej, opracował na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poradnik „Dofinansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii”.

Odnawialne Źródło Energii (OZE) można zdefiniować jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego”.

Poradnik „Dofinansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii”

Poradnik dotyczy warunków wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach programów regionalnych 2021-2027.  Autor podkreślił, że „wsparcie OZE w programach na lata 2021-2027 powinno być kontynuowane w formie zwrotnej, z uwagi m.in. na dojrzałość technologii OZE, która przekłada się na spadające koszty inwestycji lub wydajność instalacji OZE. Jednocześnie „w przypadku niektórych rodzajów OZE, w których brakuje systemów wsparcia operacyjnego lub gdy technologia OZE jest niewystarczająco dojrzała, charakteryzuje się wyższym ryzykiem/ niższą rentownością, zasadne będzie zastosowanie dotacji lub finansowania mieszanego (zwrotnego uzupełnionego o komponent dotacyjny)”.

W opracowaniu przedstawiono konkretne przykłady rozwiązań innowacyjnych w odniesieniu do OZE, obejmujących:

  • Technologie energii słonecznej;
  • Technologie energii wiatru;
  • Magazyny energii;
  • Technologie geotermalne i pomp ciepła;
  • Technologie wodorowe;
  • Technologie wytwarzania biogazu i biometanu;
  • Systemy zarządzania energią wytworzoną z OZE.

Profesor Zajkowski podkreślił, że państwa członkowskie UE do 2030 roku muszą średniorocznie ograniczać zużycie energii o 1,5%, zatem zastosowanie rozwiązań OZE i systemów wspomagających ich pracę (EMS, magazyny energii itp.), powinno prowadzić do wykazania średniorocznie ponad 1,5% ograniczenia zużycia energii elektrycznej lub cieplnej.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem: https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/wiadomosci/poradnik-pn-dofinansowanie-inwestycji-w-zakresie-odnawialnych-zrodel-energii.html


Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Więcej informacji na temat realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.