C-251/20 Gtflix Tv (treści dyskredytujące w Internecie)


W wyroku Trybunał Sprawiedliwości  UE w składzie wielkiej izby doprecyzował wskazówki na potrzeby ustalenia sądów mających jurysdykcję do rozpoznania powództwa odszkodowawczego w oparciu o łącznik miejsca urzeczywistnienia się szkody w Internecie.


Rozpowszechnianie w Internecie treści uważanych za dyskredytujące: naprawienie szkód i krzywd wyrządzonych, w wyniku takiego działania, na terytorium państwa członkowskiego może być dochodzone przed sądami tego państwa członkowskiego. Jurysdykcja sądów tego państwa członkowskiego jest uzależniona jedynie od spełnienia wymogu by treść mająca powodować naruszenie była – obecnie lub wcześniej – dostępna w owym państwie. 

Natomiast osoba, która uważa się za poszkodowaną może wytoczyć powództwo dotyczące odpowiedzialności za całość poniesionych szkód i doznanych krzywd bądź przed sądami państwa, w którym nadawca tych treści ma swoją siedzibę, w oparciu o łącznik miejsca wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie szkody, bądź przed sądami państwa członkowskiego, w którym znajduje się centrum jej interesów życiowych, w oparciu o łącznik miejsca urzeczywistnienia się szkody. 

Należy podkreślić, że żądanie sprostowania informacji i usunięcia treści umieszczonych w sieci nie może zostać podniesione przed sądem innym aniżeli sąd właściwy do rozpatrzenia odpowiedzialności za całość poniesionych szkód i doznanych krzywd.


Więcej na: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-251/20