W wyroku 8 lipca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do produktów leczniczych wydawanych bez recepty. Zauważył, że produkt leczniczy wydawany bez recepty w jednym państwie członkowskim może być sprzedawany w innym państwie członkowskim jedynie wówczas, gdy także to drugie państwo pozwoliło na dopuszczenie wskazanego produktu do obrotu. 


Trybunał podkreślił, że dyrektywa w sprawie produktów leczniczych nie tylko nie wymaga, aby produkt leczniczy, który w jednym z państw członkowskich uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako produkt leczniczy wydawany bez recepty lekarskiej, został także uznany za produkt leczniczy niewymagający recepty lekarskiej w innym państwie członkowskim, które nie zezwoliło na wprowadzenie go do obrotu, ale – wręcz przeciwnie – stoi ona na przeszkodzie dopuszczeniu takiej możliwości. 


Więcej: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-178/20