Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje nową strategię ochrony i odbudowy lasów w UE


W województwie podlaskim lasy stanowią największe bogactwo przyrodnicze regionu. Występują tu liczne, zwarte kompleksy leśne, jak Puszcza Augustowska Puszcza Borecka, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Kurpiowska, częściowo Puszcza Piska Puszcza Romincka oraz oczywiście Puszcza Białowieska. 


Lasy mają zasadnicze znaczenie w walce ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności. Jednocześnie są miejscem rozrywki, wypoczynku i nauki, a dla wielu także źródłem utrzymania. Z przemysłem drzewnym związanych jest 20 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych w całej UE, zapewniając 3,6 mln miejsc pracy, a jego roczne obroty wynoszą 640 mld euro. Lasy potrzebują jednak ochrony, by spełniać swoją rolę. 


W tym celu Komisja Europejska przyjęła nową strategię leśną UE na 2030 r. – inicjatywę przewodnią Europejskiego Zielonego Ładu, opierającej się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Wpisuje się ona w ideę prawa o klimacie, które ma obejmować wspólne zobowiązanie państw członkowskich i instytucji UE do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. W ramach prawa o klimacie państwa członkowskie będą zobowiązane m.in. do opracowania i wdrożenia strategii przystosowawczych w celu zwiększenia odporności i zmniejszenia podatności na oddziaływanie zmiany klimatu. 


W strategii leśnej zobowiązano się do ścisłej ochrony lasów pierwotnych i starodrzewów, odbudowy zdegradowanych lasów i zapewnienia zrównoważonej gospodarki nimi, w sposób pozwalający zachować podstawowe usługi ekosystemowe, które oferują lasy i od których uzależnione jest społeczeństwo. Przewidziano również opracowanie systemów płatności na rzecz właścicieli i zarządców lasów w odniesieniu do świadczenia alternatywnych usług ekosystemowych, np. poprzez utrzymywanie części lasów w stanie nienaruszonym. Nowa wspólna polityka rolna umożliwi m.in. lepiej ukierunkowane wsparcie dla leśników i zrównoważonego rozwoju lasów. 


Specjalna inicjatywa w zakresie upraw sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę zapowiedziana w strategii „Od pola do stołu” i która ma zostać przedstawiona przez Komisję pod koniec 2021 r., będzie nadal promować nowy ekologiczny model biznesowy, nagradzający zarządców gruntów, w tym zarządców i właścicieli lasów, za stosowanie przyjaznych dla klimatu i środowiska praktyk, w oparciu o płynące z nich korzyści dla klimatu. Nowa struktura zarządzania lasami stworzy bardziej inkluzywną przestrzeń, w której państwa członkowskie, właściciele i zarządcy lasów, przedstawiciele przemysłu, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego będą mogli przedyskutować przyszłość lasów w UE i zaplanować zachowanie ich cennych atutów dla przyszłych pokoleń. 


Prowadzone działania będą monitorowane na szczeblu UE. Warto podkreślić, że strategii leśnej towarzyszy plan działania przewidujący zasadzenie trzech miliardów drzew w całej Europie do 2030 r. przy pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych – właściwe drzewo na właściwym miejscu, we właściwym celu. Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030