Print


...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu nr C-69/21 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid o wydalenie obywatela państwa trzeciego (Rosji) z państwa Unii Europejskiej (Holandii), cierpiącego na poważną chorobę. W dniu 22 listopada 2022 r. TSUE (komunikat prasowy nr 189/22) orzekł, że obywatel Rosji nie może zostać wydalony z Holandii. Podkreślił, że w sytuacji braku odpowiedniego leczenia w państwie docelowym mógłby być narażony na szybkie, znaczne i nieodwracalne nasilenie się bólu związanego z tą chorobą.

Sąd rejonowy w Hadze zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym, czy prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie wydało decyzję nakazującą powrót lub dokonało wydalenia nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego, który zapadł na rzadką formę raka krwi. Jeżeli istnieją poważne i potwierdzone postawy, by uznać, że powrót tego obywatela naraziłby go, ze względu na niedostępność odpowiedniej opieki w państwie docelowym (zakaz leczenia marihuaną leczniczą w celu uśmierzenia bólu), na rzeczywiste ryzyko szybkiego, znacznego i nieodwracalnego nasilenia się bólu powodowanego przez jego chorobę .

Warunek ten zakłada w szczególności, by zostało wykazane, że w państwie docelowym nie można go poddać legalnie jedynemu skutecznemu leczeniu przeciwbólowemu, oraz że brak takiego leczenia naraziłby go na ból o takiej intensywności, że naruszałoby to godność ludzką w zakresie, w jakim mogłoby wywołać u niego poważne i nieodwracalne zaburzenia psychiczne, a nawet doprowadzić do popełnienia samobójstwa, co w konsekwencji naraża osobę chorą na rzeczywiste niebezpieczeństwo nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Więcej: https://curia.europa.eu/juris/document/...

Skip to content