Twórczość artystyczna i kreatywna z potężnym wzmocnieniem. Tylko w tym roku do podziału jest blisko 300 mln euro

Odbudowa, ożywienie oraz zwiększenie różnorodności sektora kultury  oraz sektora kreatywnego. Takie są główne cele unijnego programu „Kreatywna Europa”, który wspiera osoby i organizacje prowadzące działalność kulturalną. Tylko w tym roku trafi do nich blisko 300 mln euro. Taką decyzję podjęła Komisja Europejska. To kolejny krok KE wspierający sektory kultury oraz kreatywny w Europie i poza nią. 

Program „Kreatywna Europa” na lata 2021-2027 został przez nią poważnie wzmocniony. Jego siedmioletni budżet to 2,4 mld euro. To o 63 proc. więcej niż wynosiła poprzednia pula. Artyści i osoby zawodowo zaangażowane we wszystkich sektorach kultury z pewnością to odczują. Tylko w tym roku program „Kreatywna Europa”  to budżet o bezprecedensowej wielkości blisko 300 mln euro.

– Ponad 8 milionów ludzi w całej Europie prowadzi działalność kulturalną. Kultura nie kieruje się granicami ani przynależnością państwową. Sztuka to okno na świat, buduje między nami mosty. W momencie, gdy ponownie otwierane są muzea, kina, obiekty światowego dziedzictwa, pragnę przypomnieć o wsparciu, jakie Komisja przewiduje dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Wzrósł budżet programu „Kreatywna Europa”, którego celem jest wzmocnienie odporności i ożywienie wspomnianych sektorów, przy jednoczesnym upowszechnianiu ogromnej różnorodności i kreatywności, jakie nam oferują – podkreśla Marija Gabriel komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Finansowe wsparcie posłuży artystom i osobom zawodowo zaangażowanym we wszystkich sektorach kultury w nawiązywaniu współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej. Pomoże również w poszukiwaniu nowych możliwości, w docieraniu do nowych odbiorców, a także w zwiększeniu konkurencyjności. Jednocześnie wspierane będą starania prowadzące do przyjęcia bardziej ekologicznych, cyfrowych i sprzyjających włączeniu społecznemu standardów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wzmocnieniu odporności i ożywieniu sektora kultury i sektora kreatywnego w następstwie pandemii COVID-19.

Jak informuje portal https://ec.europa.eu, przyjęty program stanowi podstawę pierwszych zaproszeń do składania wniosków w ramach „Kreatywnej Europy”. Zaproszenia te będą otwarte dla wszystkich organizacji prowadzących działalność w odpowiednich sektorach kultury i sektorach kreatywnych.

– Twórczość artystyczna i kreatywna są w samym sercu naszego sektora kultury i sektora kreatywnego, ale także naszej europejskiej tożsamości. Wzmocniony program „Kreatywna Europa” zaowocuje europejskimi historiami, które przyniosą światowy oddźwięk, pomoże także europejskim kreatorom, producentom, dystrybutorom i wystawcom, których tak ciężko dotknęła pandemia. Poprzez wspieranie współpracy ponad łańcuchami wartości i ponad językowymi granicami, a także promowanie innowacyjnych modeli biznesowych, podprogram MEDIA przyczyni się do stworzenia żywego i zróżnicowanego pod względem kulturowym ekosystemu audiowizualnego. Program „Kreatywna Europa” będzie ponadto promować zdrowy i zrównoważony sektor mediów informacyjnych – w czasach rosnących zagrożeń dla pluralizmu mediów – uważa komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton.

W programie „Kreatywna Europa” na ten rok określono wspólne cele dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Położono większy nacisk na transnarodową twórczość, obieg globalny i promocję utworów europejskich, innowacje we wszystkich sektorach oraz łatwość dostępu do finansowania dzięki wyższym wskaźnikom współfinansowania UE. Wszystkie finansowane działania i projekty powinny być wykonywane z poszanowaniem zasady równouprawnienia płci i zobowiązań UE w zakresie ochrony środowiska – zarówno na etapie projektowania jak i realizacji.

Wsparciem na etapie realizacji i dystrybucji filmów i utworów audiowizualnych cieszących się międzynarodowym zainteresowaniem, w Europie i poza nią, służy podprogram MEDIA, należący do programu „Kreatywna Europa”. Przyczynia się on do rozwoju talentów i zarządza ukierunkowanymi działaniami na rzecz zwiększenia umiejętności korzystania z mediów, pluralizmu i swobody. Program będzie nadal promował europejską różnorodność kulturową i językową.

Wśród działań objętych programem „Kreatywna Europa” znajdują się:

– Program wspierania tłumaczenia dzieł literackich i rozwoju partnerstw wydawniczych;
Nagrody UE w obszarze literatury, muzyki, architektury i dziedzictwa kulturowego, a także inicjatywy na rzecz Europejskich Stolic Kultury i znaku dziedzictwa europejskiego;

Zwiększenie dostępności i obecności europejskich utworów audiowizualnych ponad platformami i ponad granicami;

Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym – zachęcanie do innowacyjnego podejścia do tworzenia, dystrybucji i promocji treści w różnych sektorach;

Promowanie umiejętności korzystania z mediów, pluralizmu i swobody jako europejskich wartości.

Jak przypominają przedstawiciele Komisji Europejskiej sektory kultury i sektor kreatywny to nie tylko wpływ na życie społeczne Europy, ale także konkretny wkład w gospodarkę Unii Europejskiej. Stanowi bowiem 4,2 proc. całkowitego PKB UE i 3,7 proc. siły roboczej w UE.

W 2014 r. wsparcie UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego zostało skonsolidowane w ramach jednego programu: „Kreatywna Europa”. Od tego czasu program obejmuje trzy komponenty: KULTURA to wszystkie obszary sektora kultury i sektora kreatywnego z wyjątkiem sektora audiowizualnego i mediów informacyjnych; MEDIA to wsparcie dla sektora audiowizualnego i filmowego; komponent MIĘDZYSEKTOROWY, który umożliwia współpracę międzysektorową.

W programie „Kreatywna Europa” na lata 2014–2020 uczestniczyło 41 państw. W ramach tego programu przyznano ponad 13 tys. dotacji, a każda z nich przyniosła korzyści kilku organizacjom. W ramach programu współfinansowano 647 projektów współpracy kulturalnej między 3 760 organizacjami z całej Europy, szkolenia dla ponad 16 tys. osób zajmujących się tą tematyką zawodowo, realizację lub dystrybucję ponad 5 tys. filmów, działalność 1 144 kin oraz przetłumaczenie 3 500 książek w całej Europie.