Pierwsze sprawozdanie roczne z wdrażania
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

 

Komisja Europejska przyjęła 1 marca 2022 pierwsze sprawozdanie roczne z wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – głównego elementu NextGenerationEU. RRF zapewnia państwom członkowskim do 723,8 mld euro (w cenach bieżących) w formie dotacji i pożyczek na wsparcie inwestycji i reform transformacyjnych niezbędnych po pandemii COVID-19. Unia z powodzeniem zgromadziła środki z rynków kapitałowych w celu sfinansowania RRF i w 2021 r. wyemitowała pierwszą w historii zieloną obligację.


W sprawozdaniu potwierdzono zaawansowany stopień wdrażania instrumentu. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji, powiedziała: Z dumą przyglądam się temu, w jaki sposób – rok od jego wprowadzenia – Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przyczynia się do realizacji naszych celów. To narzędzie odbudowy służy transformacji naszej gospodarki i społeczeństw.


W sprawozdaniu opisano liczne przykłady inwestycji i reform finansowanych z RRF, które pochodzą z 22 przyjętych dotychczas planów odbudowy i zwiększania odporności. Natychmiast po ich zatwierdzeniu przez Radę, Komisja wypłaciła 56,6 mld euro w formie zaliczek dla 21 państw członkowskich, które się o nie zwróciły. Do tej pory na ich realizację przeznaczono już 445 mld euro (w tym 291 mld euro w formie dotacji i 154 mld euro w formie pożyczek).


W ramach RRF wyszczególniono 6 filarów, które powinny być uwzględniane w ramach krajowych planów odbudowany. W przyjętych planach łączne szacowane wydatki na zieloną transformację (filar 1) wynoszą 224,1 mld euro, a transformację cyfrową (filar 2) przeznaczono łącznie prawie 130 mld euro, a na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (filar 3) przewidziano kwotę ok. 223 mld euro. Środki wspierające spójność społeczną i terytorialną (filar 4) wynoszą 193 mld euro. Środki wspierające opiekę zdrowotną oraz odporność gospodarczą, społeczną i instytucjonalną (filar 5) wynoszą 78 mld euro, natomiast środki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży (filar 6) wynoszą 49 mld euro.


Postępy we wdrażaniu planów odbudowy i zwiększania odporności można śledzić w Tabeli wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności – na portalu internetowym, utworzonym przez Komisję w grudniu 2021 roku.

 


Więcej informacji: Tabela wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności