C-389/20 TGSS (Bezrobocie pracowników domowych)


W wyroku z dnia 4 lutego 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że ustawodawstwo hiszpańskie wykluczające pracowników domowych z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy ta kategoria pracowników składa się prawie wyłącznie z kobiet, jest sprzeczne z prawem Unii. 


Orzekł, że dyrektywa w sprawie równego traktowanie w dziedzinie zabezpieczenia społecznego stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który wyklucza świadczenia z tytułu bezrobocia ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego przyznawanych pracownikom domowym w ramach ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego, jeżeli przepis ten stawia w szczególnie niekorzystnym położeniu pracowników płci żeńskiej w porównaniu z pracownikami płci męskiej i nie jest on uzasadniony obiektywnymi czynnikami niezwiązanymi z dyskryminacją ze względu na płeć. TSUE podkreślił, że wyłączenie to pociąga za sobą jeszcze większy brak ochrony socjalnej, skutkujący trudną sytuacją społeczną.


Więcej: https://curia.europa.eu/cp220037…