Конкурс заявок за нещодавно анонсованою схемою MSCA4Ukraine, що фінансується в рамках Дії Марії Склодовської-Кюрі та з метою підтримки переміщених дослідників з України, надійде у вересні. Сайт українською мовою: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca4ukraine-upcoming-call-in-september-preliminary-information-for-applicants?etrans=uk

W ramach programu MSCA4Ukraine, finansowanego przez Komisję w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, opublikowano dziś zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia naukowców z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj.

Dysponując łącznym budżetem w wysokości 25 mln euro, MSCA4Ukraine będzie oferował stypendia doktorantom i naukowcom posiadającym tytuł doktora.

Zainteresowane organizacje przyjmujące i naukowcy mogą już rozpoczynać przygotowywanie wniosków i zapoznać się z usługami kojarzenia ofert i specyfikacjami zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej MSCA4Ukraine, w tym z kryteriami kwalifikowalności, wymogami dotyczącymi składania wniosków, wytycznymi dla wnioskodawców oraz warunkami.

6 października zostanie zorganizowany dzień informacyjny dla potencjalnych organizacji przyjmujących. Naukowcy, którzy chcą się zgłosić, powinni najpierw przygotować wniosek wraz z potencjalną instytucją przyjmującą, która przedłoży propozycję w imieniu naukowca za pośrednictwem portalu internetowego. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco aż do momentu, gdy wszystkie dostępne środki finansowe zostaną rozdysponowane.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager stwierdziła: Dzięki temu programowi możemy pomóc utalentowanym naukowcom w realizacji konkretnych projektów naukowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób dotkniętych skutkami inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ prace naukowe i innowacje muszą być kontynuowane pomimo tych trudnych czasów.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: Niezwykle ważne jest, abyśmy wspierali społeczność naukową z Ukrainy. Przy pomocy MSCA4Ukraine umożliwimy wybitnym naukowcom kontynuowanie swojej pracy i kierowanie odbudową ukraińskiego środowiska badań naukowych i innowacji, a jednocześnie wzmocnimy solidarność i współpracę naukową między UE a Ukrainą.

Program ten jest wdrażany przez doświadczone konsorcjum wspierające zagrożone osoby ze świata nauki i badań. Dzięki niemu organizacje akademickie i pozaakademickie w państwach członkowskich i w państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa” będą mogły przyjmować do siebie naukowców na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat. Program opracowano, aby pomóc wybitnym naukowcom w kontynuacji ich prac we wszystkich dziedzinach badań naukowych i innowacji w doskonałych warunkach i z najlepszym dostępem do szkoleń oraz innych możliwości rozwoju umiejętności i kariery. Celem programu jest również ułatwienie reintegracji naukowców na Ukrainie, o ile pozwolą na to warunki, tak by odbudować potencjał badawczy i innowacyjny kraju.

Kontekst

Komisja udziela wsparcia naukowcom z Ukrainy za pośrednictwem kilku inicjatyw. Ukraińscy naukowcy są wspierani przez Unię Europejską oraz organizacje przyjmujące biorące udział w działaniach „Maria Skłodowska-Curie”.

Uruchomienie programu MSCA4Ukraine jest częścią odpowiedzi UE na rosyjską inwazję na Ukrainę oraz na konieczność podjęcia działań, by wesprzeć przesiedlonych naukowców z Ukrainy i umożliwić im kontynuowanie pracy w Europie, przyczyniając się do ochrony ukraińskiego systemu badań naukowych i innowacji oraz wolności badań naukowych w ogóle. Programem zarządzają niektóre spośród organizacji, które już uczestniczą w obecnym projekcie InspirEurope, finansowanym w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, i które już udzielają wsparcia zagrożonym naukowcom.

22 marca 2022 r. Komisja uruchomiła portal „Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy” (ERA4Ukraine), będący punktem kompleksowej obsługi w zakresie informacji i wsparcia dla naukowców i innowatorów z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj. Portal ten skupia inicjatywy na szczeblu UE, inicjatywy krajowe oraz inicjatywy grup pozarządowych. Jego celem jest pomoc naukowcom w znalezieniu zakwaterowania i możliwości zatrudnienia, ułatwienie uznawania ich dyplomów oraz oferowanie innych usług.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat programu MSCA4Ukraine

Więcej informacji na temat zaproszenia do składania wniosków

Więcej informacji na temat pomocy UE dla naukowców z Ukrainy

Więcej informacji na temat projektu InspirEurope