Wyrok Sądu (ósma izba) w sprawie T-158/21 Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe v. Komisja Europejska.

Sąd potwierdził komunikat Komisji odmawiający podjęcia działań wnioskowanych w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”. Działania podjęte przez Unię w celu podkreślenia znaczenia języków regionalnych i mniejszościowych oraz promowania różnorodności kulturowej i językowej wystarczają do osiągnięcia celów tej inicjatywy.

Skarżący, Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”, zażądał od Komisji Europejskiej zarejestrowania proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) zatytułowanej „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” . Celem proponowanej EIO było wezwanie Unii Europejskiej do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii.

Sąd oddalił skargę skarżącego o stwierdzenie nieważności komunikatu Komisji Europejskiej.

W pierwszej kolejności Sąd stwierdził, że w ramach zaskarżonego komunikatu Komisja przestrzegała obowiązku uzasadnienia, na tym etapie nie jest konieczne przyjęcie dodatkowego aktu prawnego dla osiągnięcia celów zamierzonych przez EIO. W drugiej kolejności Sąd podkreślił, że zgodnie z zasadą równego traktowania liczba spotkań organizowanych przez Komisję z organizatorami EIO może różnić się w zależności zwłaszcza od charakteru lub złożoności EIO, a tym samym Komisja nie jest zobowiązana do zorganizowania identycznej liczby spotkań z organizatorami każdej EIO. W trzeciej kolejności Sąd orzekł, że Komisja nie popełniła oczywistego błędu w ocenie w odniesieniu do badania wniosków 1, 3, 6 i 8 rozpatrywanej EIO, które dotyczyły:

-zalecenia Rady w sprawie ochrony i wzmocnienia różnorodności kulturowej i językowej w Unii (wniosek 1);

 – decyzji lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, mających na celu stworzenie finansowanego przez Unię ośrodka różnorodności językowej w obszarze języków regionalnych i mniejszościowych, zajmującego się wspieraniem różnorodności na wszystkich poziomach (wniosek 3);

 – zmiany ustawodawstwa Unii w celu zagwarantowania prawie równego traktowania bezpaństwowców i obywateli Unii (wniosek 6);

– zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w celu zapewnienia swobody świadczenia usług i odbioru treści audiowizualnych w regionach, w których zamieszkują mniejszości narodowe (wniosek 8).

Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62021TJ0158