Wyrok Trybunału w sprawie C-677/20 | IG Metall i ver.di, dotyczy przekształcenia spółki prawa krajowego w spółkę europejską (SE). W Komunikacie Prasowym nr 169/22 Luksemburg z dnia 18 października 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że  nie można ograniczać udziału ilości członków związków zawodowych w składzie rady nadzorczej.

Niemieckie związki zawodowe, IG Metall i ver.di, kwestionowały (przed sądami niemieckimi) mechanizm desygnowania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki europejskiej SAP, która to rada składała się z równej liczby członków reprezentujących akcjonariuszy i pracowników. Niemiecki federalny sąd pracy uważał, że na podstawie tylko prawa niemieckiego należałoby uwzględnić żądanie obu związków zawodowych i uchylić sporny mechanizm. Według prawa niemieckiego, w przypadku utworzenia SE w drodze przekształcenia muszą bowiem zostać zachowane w równoważnej mierze aspekty procedury uczestnictwa pracowników, które charakteryzują wpływ wywierany przez pracowników na podejmowanie decyzji w spółce.

W powyższej kwestii federalny sąd pracy zwrócił się do TS o dokonanie wykładni dyrektywy 2001/86. W przypadku SE utworzonej w wyniku przekształcenia, układ w sprawie mechanizmów uczestnictwa pracowników, mający zastosowanie do tej SE, musi zapewniać we wszystkich aspektach uczestnictwa pracowników co najmniej taki sam poziom ich uczestnictwa jak istniejący w ramach spółki, która ma być przekształcona w SE.

Trybunał stwierdził, że układ w sprawie mechanizmów uczestnictwa pracowników, mający zastosowanie do SE utworzonej w wyniku przekształcenia, powinien przewidywać odrębne głosowanie dla wyboru na przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej SE określonej części kandydatów proponowanych przez związki zawodowe, w sytuacji gdy mające zastosowanie prawo krajowe wymaga takiego odrębnego głosowania w odniesieniu do składu rady nadzorczej spółki podlegającej przekształceniu w SE. Prawo to nie może być zastrzeżone wyłącznie dla niemieckich związków zawodowych, lecz winno być rozszerzone na wszystkie związki zawodowe reprezentowane w SE, jej spółkach zależnych i oddziałach, tak aby zapewnić równość tych związków zawodowych.

Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0677&from=PL