Print


Od 2010 r. duńska spółka Lego korzysta w Unii Europejskiej z ochrony przedstawionego poniżej wzoru klocka.

wzór patentowy klocka LEGO

W 2019 r., na wniosek niemieckiej spółki Delta Sport Handelskontor, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) unieważnił tę ochronę w odniesieniu do klocka LEGO. EUIPO uznało, że wszystkie cechy postaci klocka LEGO wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, a mianowicie umożliwienia łączenia z innymi klockami zestawu i ich rozłączania. Jednakże w 2021 r. Sąd stwierdził nieważność decyzji EUIPO. Wskazał bowiem, że ta sama dyrektywa zawiera szczególny wyjątek, dotyczący tzw. „systemów modułowych”. W konsekwencji EUIPO wydało nową decyzję oddalającą złożony przez Delta Sport Handelskontor wniosek o unieważnienie prawa do znaku. EUIPO uznało, że nie należy unieważniać ochrony w odniesieniu do klocka LEGO, ponieważ klocek ten korzysta ze szczególnego wyjątku przewidzianego w prawie Unii, który pozwala na ochronę systemów modułowych (Rozporządzenie Rady  (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych). Rozszerza on ochronę na wzory mające zapewnić wielokrotne składanie lub łączenia wymienialnych produktów. W 2022 r. spółka Delta Sport Handelskontor ponownie wniosła skargę do Sądu, żądając stwierdzenia nieważności nowej decyzji EUIPO.

W wyroku w sprawie T-537/22 z 24 stycznia 2024 r. Sąd Unii Europejskiej oddalił tę skargę.

Sąd stwierdził, że prawo do wzoru unieważnia się tylko w przypadku, gdy wszystkie jego cechy są wyłączone z ochrony. W niniejszej sprawie niektóre argumenty Delta Sport Handelskontor dotyczyły tylko jednej z kilku cech wyodrębnionych przez EUIPO, a nie wszystkich cech wskazanych w zgłoszeniu ochronnym. Trybunał stwierdził również, że spółka nie wykazała, że wzór klocka Lego nie spełnia pewnych warunków wymaganych do skorzystania z wyjątku chroniącego systemy modułowe, a mianowicie nowości i indywidualnego charakteru. To na skarżącej spółce spoczywał w tej sprawie ciężar dowodu. Delta Sport Handelskontor może odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości UE, działającego w tym przypadku jako II instancja.

Szerzej: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282022&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=68902 (dostęp:24.01.2024 r.).

Skip to content