Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich: silniejsze, lepiej skomunikowane, odporne i zamożne obszary wiejskie w UE

30 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową wizję dla obszarów wiejskich UE, określając stojące przed nimi wyzwania i problemy oraz możliwości, z jakich mogą skorzystać. 


Nowy pakt na rzecz obszarów wiejskich będzie angażował podmioty na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W wizji i planie działania określono cztery dziedziny, w których realizowane będą inicjatywy przewodnie, aby obszary wiejskie stały się: 


Silniejsze – poprzez wzmocnienie pozycji społeczności wiejskich, poprawienie dostępu do usług i ułatwienie innowacji społecznych;

Lepiej skomunikowane – poprzez poprawienie łączności w odniesieniu do transportu, jak i dostępu cyfrowego;

Odporne – poprzez ochronę zasobów naturalnych i zazielenianie działalności rolniczej w celu przeciwdziałania zmianie klimatu, przy jednoczesnym zapewnieniu odporności społecznej dzięki oferowaniu dostępu do szkoleń i różnorodnych możliwości zatrudnienia wysokiej jakości;

Zamożne – poprzez zróżnicowanie działalności gospodarczej i zwiększenie wartości dodanej działalności rolniczej i rolno-spożywczej oraz agroturystyki. 


Ponadto Komisja będzie wspierać i monitorować wdrażanie planu działania UE na rzecz obszarów wiejskich oraz regularnie go aktualizować, a także współpracować z państwami członkowskimi i podmiotami wiejskimi, kontynuując dialog na tematy dotyczące obszarów wiejskich. Zostanie także wprowadzony mechanizm oceny wpływu polityki na obszary wiejskie, który umożliwi przyjrzenie się polityce UE przez pryzmat potrzeb obszarów wiejskich. Co więcej, w ramach Komisji utworzone zostanie centrum monitorowania obszarów wiejskich, które dostarczy danych potrzebnych do kształtowania polityki rozwoju obszarów wiejskich i pomoże w realizacji planu działania na rzecz obszarów wiejskich. 


Podjęte działania wpisują się w szereg inicjatyw zainicjowanych przez Komisję na rzecz wspierania obszarów wiejskich, której podstawę stanowi art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. Wśród regionów, o których mowa, szczególną uwagę poświęca się obszarom wiejskim, obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej na północ wysunięte regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.Więcej informacji: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas