W wydanym wyroku z 17 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił kilku ciekawych odpowiedzi dotyczących tego czy udostępnianie plików w sieci peer-to-peer (p2p) może być traktowane jako naruszenie praw autorskich, a także dopuszczalności pozyskiwania adresów IP użytkowników p2p i wystąpienia do operatora telekomunikacyjnego z wnioskiem o przekazanie imienia i nazwiska. 


Trybunał zauważył, że systematyczne rejestrowanie adresów IP użytkowników oraz udostępnianie ich nazw i adresów pocztowych podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej w celu umożliwienia wytoczenia powództwa o odszkodowanie jest, pod określonymi warunkami, dopuszczalne. Żądanie udzielenia informacji nie może mieć znamion nadużycia oraz musi być uzasadnione i proporcjonalne. Ewentualne stwierdzenie nadużycia należy do sądu krajowego. 


Więcej informacji: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-597/19