140 mln euro na wsparcie polskich przedsiębiorstw w związku z rosyjską inwazją. Jest zielone światło od Komisji Europejskiej.

Dotacje bezpośrednie i pożyczki – tak będzie realizowane wsparcie dla krajowych przedsiębiorstw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Polski program pomocy zaakceptowała właśnie Komisja Europejska. Jego wartość to 140 mln euro (670 mln zł). Pomoc zostanie przyznana do końca tego roku.

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa przyjętych przez Komisję w dniu 23 marca 2022 r. i zmienionych w dniu 20 lipca 2022 r.

W ramach programu, pomoc będzie udzielana w formie dotacji bezpośrednich i pożyczek. Program będzie otwarty dla przedsiębiorstw każdej wielkości dotkniętych kryzysem i działających we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektora finansowego. Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc nie przekroczy:

– 62 000 euro na przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych,

– 75 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz

– 500 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność we wszystkich innych sektorach.

Ponadto, pomoc zostanie przyznana nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Komisja stwierdziła zatem, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram kryzysowych i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia skutkom gospodarczym rosyjskiej inwazji na Ukrainę można znaleźć tutaj.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.103175 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/mex_22_4902