W dniu 1.08.2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-411/20 Familienkasse Niedersachsen-Bremen w postępowaniu prejudycjalnym ustosunkował się do przyznawania świadczeń rodzinnych obywatelom UE.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudcyjalnym został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy S, obywatelką Unii pochodzącą z państwa członkowskiego innego niż Republika Federalna Niemiec, a Familienkasse Niedersachsen‑Bremen der Bundesagentur für Arbeit (kasą świadczeń rodzinnych federalnej agencji ds. zatrudnienia dla Dolnej Saksonii i Bremy, Niemcy) w przedmiocie oddalenia przez kasę świadczeń rodzinnych DSB złożonego przez S wniosku o świadczenia rodzinne za okres odpowiadający trzem pierwszym miesiącom jej pobytu w Niemczech.

Trybunał stwierdził, że nie można odmówić przyznania świadczeń rodzinnych obywatelowi Unii, który ustanowił miejsce swego zwykłego pobytu w przyjmującym państwie członkowskim, w trakcie pierwszych trzech miesięcy jego pobytu, uzasadniając to tym, że nie uzyskuje on dochodów z działalności w tym państwie członkowskim. Jeśli jego pobyt jest legalny, korzysta on zasadniczo z prawa do równego traktowania z obywatelami krajowymi.

TSUE przypomniał, że każdemu obywatelowi Unii, nawet biernemu zawodowo, przysługuje prawo pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Podczas tego okresu obywatele Unii, są traktowani na równi z obywatelami krajowymi.

Nie przewidziano żadnego odstępstwa od zasady równego traktowania obywateli krajowych z obywatelami innego państwa członkowskiego w odniesieniu do takich świadczeń rodzinnych, prawo Unii sprzeciwia się odmiennemu traktowaniu wprowadzonemu przez ustawodawcę niemieckiego. Dana osoba będąca członkiem UE, wyraziła wolę faktycznego ustanowienia tam zwykłego ośrodka swoich interesów życiowych i wykazała, że jej obecność na terytorium tego państwa członkowskiego świadczy o wystarczającym stopniu stabilności, który odróżnia ją od pobytu czasowego.

Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0411&from=PL