Unia Europejska stanie się największym emitentem obligacji ekologicznych na świecie!

 

Komisja Europejska przygotowuje się do emisji zielonych obligacji NextGenerationEU o wartości 250 mld euro. Wkrótce zostaną one uruchomione, a dochody sfinansują część wydatków klimatycznych w ramach RRF.- Emisja zielonych obligacji stanowi wyraz naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju - podkreśla komisarz Hahn.

 

Komisja Europejska przyjęła już niezależnie ocenione ramy dotyczące zielonych obligacji, czyniąc krok w kierunku emisji zielonych obligacji do kwoty 250 mld euro, czyli 30 proc. łącznej wartości emisji w ramach NextGenerationEU. Ustalenia te dają inwestorom pewność, że zebrane środki zostaną przeznaczone na zielone projekty i że Komisja będzie przedstawiać sprawozdania na temat wpływu na środowisko.

 

Dzięki przyjęciu tych ram Komisja może wkrótce przystąpić do pierwszej emisji zielonych obligacji. Jest ona planowana na październik, o ile warunki rynkowe będą sprzyjające.

 

- Emisja zielonych obligacji na kwotę nawet 250 mld euro, którą UE planuje przeprowadzić do końca 2026 r., uczyni z nas największego emitenta obligacji ekologicznych na świecie. Stanowi ona również wyraz naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju – zrównoważone finansowanie będzie odgrywać ważną rolę w wysiłkach UE na rzecz odbudowy - podkreśla Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn, cytowany w komunikacie KE.

 

Jak zapowiedziano na początku tego roku, Komisja dokonała również przeglądu swojego planu finansowania odbudowy na 2021 r. i potwierdziła zamiar wyemitowania w bieżącym roku obligacji długoterminowych na łączną kwotę około 80 mld euro. Ich uzupełnieniem będą krótkoterminowe bony unijne o wartości kilkudziesięciu miliardów euro.

 

Te krótkoterminowe papiery dłużne będą oferowane przez Komisję wyłącznie w drodze aukcji. Program aukcji ma wkrótce się rozpocząć. Komisja będzie zwykle organizować dwie aukcje bonów na miesiąc, w pierwszą i w trzecią środę miesiąca. Program ten będzie wykorzystywany również do sprzedaży obligacji, równolegle do sprzedaży przez konsorcja. Zgodnie z opublikowanym kilka dni temu kalendarzem emisji Komisja będzie z reguły przeprowadzać jedną aukcję obligacji i jedną sprzedaż przez konsorcjum na miesiąc.

 

- Potwierdzenie naszego pierwotnego planu finansowania na 2021 r. świadczy o tym, że dotychczasowe planowanie i prace przygotowawcze były bez zarzutu. Uruchomienie naszej platformy aukcyjnej to kolejna świetna wiadomość. Platforma ta zwiększy jeszcze bardziej atrakcyjność papierów dłużnych UE i będzie miała trwały wpływ na rynki kapitałowe UE - dodaje Komisarz Johannes Hahn.

 

Co ważne, ramy dotyczące zielonych obligacji NextGenerationEU zostały opracowane zgodnie z zasadami obligacji ekologicznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA), które stanowią standard rynkowy dla papierów dłużnych tego typu. Zgodnie ze standardową praktyką kontroli ram dokonał podmiot zewnętrzny, Vigeo Eiris, będący częścią Moody's ESG Solutions. Stwierdził on, że ramy te są zgodne z zasadami ICMA dotyczącymi obligacji ekologicznych, a także z szerszą strategią UE w zakresie środowiska, polityki społecznej i zarządzania i że będą stanowić solidny wkład w zrównoważony rozwój.

 

Ramy dostosowano do europejskiego standardu zielonych obligacji w maksymalnym możliwym stopniu. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący europejskiego standardu zielonych obligacji w lipcu 2021 r. Musi przejść on procedurę współdecyzji w Parlamencie Europejskim i Radzie, po której nastąpi wejście w życie, poprzedzone okresem wdrażania. Dostosowanie to znajduje na przykład odzwierciedlenie w fakcie, iż część kwalifikowalnych inwestycji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – czyli głównego instrumentu służącego pobudzeniu ożywienia gospodarczego w Europie – uwzględnia techniczne kryteria kwalifikacji określone w unijnej systematyce zrównoważonego rozwoju.

 

Przyjęte ramy pokazują inwestorom, w jaki sposób fundusze pozyskane z emisji zielonych obligacji NextGenerationEU będą służyły celom ekologicznym.

 

Konkretnie, dochody z obligacji ekologicznych NextGenerationEU sfinansują część wydatków klimatycznych w ramach RRF. Każde państwo członkowskie musi przeznaczyć co najmniej 37 proc. swojego krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności – czyli planu działania dotyczącego wydatkowania środków w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – na inwestycje i reformy związane z klimatem, przy czym wiele państw członkowskich planuje przewyższyć ten minimalny wymagany próg wydatków.

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi RRF państwa członkowskie będą raportować Komisji „zielone" wydatki, które poczyniły. Komisja będzie wykorzystywać te informacje, aby zademonstrować inwestorom, w jaki sposób środki z zielonych obligacji przyczyniły się do sfinansowania zielonej transformacji. Sprawozdawczość będzie dotyczyć dziewięciu kategorii wskazanych w ramach dotyczących zielonych obligacji NextGenerationEU, z których najważniejszą rolę odgrywają czysta energia, efektywność energetyczna i ekologiczny transport.

 

W ramach przewidziano, zgodnie ze standardową praktyką, że sprawozdawczość będzie dotyczyć zarówno alokacji, jak i wpływu. Do celów sprawozdawczości dotyczącej alokacji Komisja będzie wykorzystywać dane państw członkowskich dotyczące wydatków na projekty ekologiczne. Sprawozdawczość dotycząca alokacji będzie kontrolowana przez niezależnego audytora.

 

Sprawozdania na temat wpływu będą opracowywane przez różne jednostki organizacyjne Komisji, z wykorzystaniem szerokiej wiedzy fachowej całej instytucji. Dzięki tym sprawozdaniom inwestorzy kupujący zielone obligacje NextGenerationEU będą mogli oszacować pozytywny wpływ swoich inwestycji. W celu zapewnienia rzetelności, bezstronności i dokładności sprawozdań na temat wpływu Komisja Europejska będzie polegała na opiniach niezależnych ekspertów. Na tej podstawie Komisja będzie publikować informacje o przydziale środków z zielonych obligacji NextGenerationEU na poszczególne kategorie inwestycji i dla poszczególnych państw członkowskich.

 

Kontekst:

NextGenerationEU to tymczasowy instrument służący odbudowie, o wartości około 800 mld euro w cenach bieżących, który ma wesprzeć ożywienie europejskiej gospodarki po pandemii koronawirusa i pomóc zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę.

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska, w imieniu UE, zaciągnie do końca 2026 r. pożyczki na rynkach kapitałowych na maksymalną kwotę około 800 mld euro, z czego 421,5 mld euro zostanie udostępnione głównie na dotacje (w ramach RRF i innych programów z budżetu UE), a 385,2 mld euro na pożyczki. Przełoży się to na roczny wolumen pożyczek wynoszący średnio około 150 mld euro. Z uwagi na wolumen, częstotliwość i złożoność planowanych operacji zaciągania pożyczek Komisja stosuje najlepsze praktyki dużych emitentów dokonujących częstych emisji oraz wdraża strategię zdywersyfikowanego finansowania. We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła zamiar pozyskania 30 proc. funduszy NextGenerationEU w drodze emisji zielonych obligacji i przeznaczenia ich na finansowanie zielonych inwestycji i reform, dając tym samym wyraz swojemu zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Skip to content