EUROPE DIRECT Podlaskie i Prezydent Miasta Suwałk zorganizowali seminarium „Unia Europejska dla przedsiębiorców”, które odbyło się w formule on-line 14 grudnia 2021 r. Podczas seminarium zaproszeni prelegenci reprezentujący różne instytucje zaprezentowali ofertę wsparcia (środki krajowe i unijne, wsparcie eksperckie), na którą mogą liczyć podlascy przedsiębiorcy. Seminarium miało charakter otwarty i zgromadziło przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu, w tym samorządów, a także inne osoby zainteresowane tytułową problematyką.


Seminarium moderował Wojciech Zoń, Dyrektor ED Podlaskie ds. Organizacji. Przywitał wszystkich uczestników i oddał głos prof. dr. hab. Maciejowi Perkowskiemu, Kierownikowi ED Podlaskie. Profesor Perkowski również przywitał wszystkich uczestników, wyraził nadzieję, że seminarium pomoże przedsiębiorcom poszerzyć wiedzę na temat możliwości, jakie dają fundusze unijne i wsparcie różnych instytucji, oraz oficjalnie otworzył seminarium.

Jako pierwsza głos zabrała dr Magdalena Kun-Buczko, pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która opowiedziała o Seminariach Prawnych dla Biznesu organizowanych przez tę jednostkę jako bezpłatnej formie wsparcia eksperckiego oferowanego przedsiębiorcom. Seminaria dotyczą różnej problematyki i odbywają się cyklicznie co kwartał. Najbliższe w styczniu będzie dotyczyć problemów praktycznych i prawnych związanych z niewypłacalnością i śmiercią przedsiębiorcy.

Następnie przemawiał pan Daniel Puch, ekspert Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Białymstoku i jednocześnie pracownik Politechniki Białostockiej.  Jego wystąpienie dotyczyło programu Horyzont Europa, w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich innowacyjnych pomysłów i współpracę nauki z biznesem. Przedstawił i omówił dostępne warianty wsparcia, zasady naboru i konstrukcji wniosków, a także informacje o konkursach. Przedstawił również ofertę wsparcia Politechniki Białostockiej polegającej m.in. na wstępnej recenzji wniosku aplikacyjnego.

W dalszej kolejności głos zabrały Justyna Muszyńska i Magdalena Sienkiewicz, ekspertki Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Ich wystąpienie pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej” dotyczyło dostępnych środków regionalnych dla przedsiębiorców i planów związanych ze środkami z nowej perspektywy finansowej UE. Szczegółowo omówiły wszystkie rodzaje wsparcia, w tym te związane z instrumentami pożyczkowymi.

Na końcu wystąpiła pani Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Prelegentka przedstawiła szczegółowe informacje o Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który ma wesprzeć przedsiębiorców wprost poprzez zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki czy też poprzez tworzenie środowiska przyjaznego innowacjom (wsparcie klastrów, akceleratorów, instytucji badawczych itd.).

W formie wystąpienia wideo głos zabrała także pani Joanna Chełchowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które przedstawiła ofertę wsparcia PARP z uwzględnieniem środków Unii Europejskiej. Oferowane formy wsparcia są urozmaicone, podobnie jak możliwości pozyskania środków na różne cele z funduszy unijnych. Po wystąpieniach i części dyskusyjnej moderator dokonał podsumowania, podziękował wszystkim prelegentom i gościom za udział w seminarium, po czym zakończył wydarzenie.