Rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży


Komisja Europejska rozpoczęła w październiku prace nad ogłoszeniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Wniosek Komisji w tej sprawie zostanie omówiony przez Parlament i Radę, z uwzględnieniem opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.


Współpraca UE na rzecz młodzieży rozpoczęła się w 2002 r., zapewniając ramy polityki dla unijnych programów dotyczących młodzieży wdrażanych od 1988 r. Aktualnie, istotnym jej elementem jest Strategia UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027. Opiera się ona na podejściu dwutorowym: a) włączaniu inicjatyw mających znaczenie dla młodzieży do innych obszarów polityki oraz b) zajęciu się kluczowymi dziedzinami w sektorze młodzieży, którymi są: „angażowanie, łączenie, wzmacnianie pozycji”. Wspiera ona uczestnictwo młodzieży w procesach demokratycznych i ma na celu zapewnienie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym. Plan prac w ramach Strategii na rzecz młodzieży w latach 2022-2024 będzie się skupiał przede wszystkim na odporności młodzieży i sektora młodzieży oraz poprawie ich sytuacji po pandemii COVID. Programy i fundusze UE, takie jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, „Horyzont Europa” i Europejski Fundusz Społeczny Plus mogą wnieść znaczący wkład, ponieważ zostały one wzmocnione i dostosowano je do ostatnich wydarzeń. Ponadto duży wpływ może mieć dodatkowe finansowanie z instrumentu NextGenerationEU, które jest w dużej mierze przeznaczane na wiele obszarów polityki mających wpływ na osoby młode (kształcenie, umiejętności, zatrudnienie, klimat itp.).


W realizację Strategii na rzecz młodzieży wpisują się działania planowane w ramach Europejskiego Roku Młodzieży, które będą opierały się na synergii i komplementarności z innymi programami UE skierowanymi do młodzieży w różnych obszarach polityki – od programów rozwoju obszarów wiejskich ukierunkowanych na młodych rolników po programy w zakresie badań naukowych i innowacji, a także od spójności po działania w dziedzinie klimatu, w tym programy UE o zasięgu międzynarodowym lub transnarodowym.


Europejski Rok Młodzieży będzie iść w parze z wdrażaniem instrumentu NextGenerationEU, który na nowo otwiera perspektywy dla młodych ludzi, m.in. poprzez tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy oraz możliwości kształcenia i szkolenia dla Europy przyszłości, a także wspiera uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym.


W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja, we współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, zainteresowanymi stronami oraz samymi młodymi ludźmi, zamierza:

·         docenić i wspierać pokolenie, które najbardziej poświęciło się w czasie pandemii, i dać młodym ludziom nowe nadzieje, siłę i wiarę w przyszłość poprzez podkreślenie, w jaki sposób transformacja ekologiczna i cyfrowa zapewni im nowe perspektywy i możliwości;

·         zachęcać wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach, pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, z regionów wiejskich lub oddalonych czy należących do słabszych grup społecznych, aby stali się aktywnymi obywatelami, którzy będą przyczyniać się do pozytywnych zmian;

·         promować możliwości oferowane młodym ludziom w ramach polityki UE w celu wspierania ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Europejskiemu Rokowi Młodzieży towarzyszyć będzie pomyślne wdrożenie instrumentu NextGenerationEU, który przyczyni się do zapewniania wysokiej jakości miejsc pracy oraz możliwości kształcenia i szkolenia; oraz

·         czerpać inspirację z działań, wizji i spostrzeżeń młodych ludzi w celu dalszego wzmacniania i ożywienia wspólnego projektu UE, w oparciu o wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

 

Komisja wezwała państwa członkowskie do powołania krajowych koordynatorów odpowiedzialnych za zorganizowanie udziału danego państwa w Europejskim Roku Młodzieży.

Więcej: https://europa.eu/youth/home_pl