Europa łączy siły do walki z rakiem. Rusza platforma wiedzy o nowotworach


To tutaj gromadzone będą dowody i koordynowane działania mające na celu walkę z najczęstszą przyczyną śmierci wśród osób poniżej 65 roku życia w Europie. Komisja Europejska uruchomiła właśnie centrum wiedzy na temat raka. To pierwsze działanie realizowane w ramach europejskiego planu walki z nowotworami.  


Centrum zidentyfikuje najnowsze dane dotyczące nowotworów, zapewni wytyczne w zakresie opieki zdrowotnej i systemy zapewniania jakości, a także będzie monitorować i projektować tendencje w zakresie zachorowalności i umieralności na raka w całej Unii Europejskiej. To także przestrzeń, w której każda osoba zaangażowana walkę z rakiem może dzielić się najlepszymi praktykami, współpracować i koordynować działania w celu jak najlepszego wykorzystania zbiorowej wiedzy i nauki opartej na dowodach.

– Centrum wiedzy na temat raka to pierwsze działanie przewodnie realizowane w ramach europejskiego planu walki z rakiem. Dzięki większej wiedzy możemy lepiej zrozumieć raka, zapobiegać mu i leczyć. Badania naukowe i innowacje są punktem wyjścia dla nowego podejścia do opieki nad chorymi na raka w UE. Gromadzenie i dzielenie się najnowszymi wynikami badań naukowych, innowacji i technologii w dziedzinie chorób nowotworowych, w tym nowych zindywidualizowanych i cyfrowych rozwiązań, ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia pozycji organów odpowiedzialnych za zdrowie i badania naukowe, tak aby mogły lepiej walczyć z rakiem, a centrum wiedzy będzie kluczowym elementem tych działań – mówi Stella Kyriakides, Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.


 – Aby pokonać raka, musimy połączyć siły w całym społeczeństwie: od instytucji przez naukowców, organizacje pacjentów po innowatorów. Nauka może pomóc nam zrozumieć chorobę i związane z nią czynniki ryzyka, ale aby wywrzeć rzeczywisty wpływ, wiedza ta musi zostać uwzględniona w strategiach politycznych i interwencjach, które ratują życie. Centrum wiedzy na temat raka jest kluczowym narzędziem koordynacji naszych wysiłków i zapewnienia, abyśmy wykorzystali najlepsze dostępne dowody w celu wygrania tej walki – dodaje Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, odpowiedzialna też za Wspólne Centrum Badawcze (JRC).


Jaka jest rola centrum wiedzy?

Centrum wiedzy na temat raka jest niezależnym pośrednikiem przekazywania wiedzy zapewniającym oparte na dowodach wsparcie polityki. Jednocześnie przyczyni się do rozbudowania istniejących systemów informatycznych Komisji, portali, platform i baz danych dotyczących nowotworów. 


Zadania centrum:

ewidencjonowanie i przedstawienie najnowszych dowodów i statystyk dotyczących nowotworów; monitorowanie tendencji w zakresie nowotworów, tak aby można było ocenić skuteczność strategii profilaktycznych i programów badań przesiewowych; opracowanie europejskich wytycznych w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki i opieki nad osobami chorymi na raka w celu poprawy wyleczalności i zmniejszenia nierówności między regionami UE; pomoc w kształtowaniu polityki profilaktyki nowotworowej związanej ze środowiskiem i zdrowym trybem życia, w tym w zakresie ograniczania palenia tytoniu i spożywania alkoholu; identyfikacja luk w badaniach lub polityce; zapewnienie przestrzeni do koordynacji różnych inicjatyw dotyczących raka na jednej platformie; pomoc w zmniejszaniu nierówności w profilaktyce i opiece nad osobami chorymi na raka w całej UE.


Platforma stanowi punkt odniesienia dla kształtowania polityki w zakresie profilaktyki za pośrednictwem Platformy Wiedzy na temat Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom. Na platformie znajduje się także europejski system informacji o raku oraz europejskie wytyczne i systemy zapewniania jakości w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki i opieki.


Centrum wiedzy to inicjatywa przewodnia europejskiego planu walki z rakiem, który jest głównym priorytetem w dziedzinie zdrowia Komisji Ursuli von der Leyen i kluczowym filarem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. W planie walki z rakiem określono nowe i ambitne podejście do zmniejszenia obciążenia związanego z rakiem w UE, obejmujące całą ścieżkę choroby, od profilaktyki po jakość życia pacjentów chorych na raka i osób, które pokonały chorobę, koncentrując się na działaniach, w których UE może wnieść największą wartość dodaną. Ponadto przewidywana misja badawcza dotycząca chorób nowotworowych w ramach programu „Horyzont Europa” będzie jednym z głównych elementów inwestycji UE w badania naukowe i innowacje w dziedzinie raka. Będzie ona stanowić źródło informacji dla wielu kluczowych działań w ramach planów walki z rakiem i dostarczy nowatorskich koncepcji w zakresie polityki i innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów.

Centrum wiedzy na temat raka pomoże tym inicjatywom osiągnąć sukces poprzez określanie, dostosowywanie, planowanie i koordynowanie działań naukowych i technicznych. Doprowadzi to do lepszego zapobiegania, poprawy badań przesiewowych w celu wcześniejszego wykrywania oraz do poprawy leczenia i opieki, tak abyśmy mogli w przyszłości żyć bardziej zdrowo i szczęśliwie.


Nowe wytyczne dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka piersi, diagnostyki i opieki

Uruchomiono również pierwszy kluczowy produkt centrum wiedzy: Europejskie wytyczne i system zapewniania jakości w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka piersi, diagnostyki i opieki. Te zorientowane na pacjenta i oparte na dowodach wytyczne zapewniają świadczeniodawcom opieki zdrowotnej oraz kobietom jasne i niezależne wytyczne dotyczące pełnej ścieżki opieki zdrowotnej w odniesieniu do głównego nowotworu, który dotyka kobiety. Przyczynią się one do zmniejszenia zachorowalności na raka piersi i wyeliminowania możliwych do uniknięcia nierówności w zakresie zachorowalności, częstości występowania, śmiertelności i przeżywalności między krajami UE i w ich obrębie. Wytyczne i towarzyszące im podręczniki zapewniania jakości są dostępne na stronach internetowych centrum wiedzy i będą aktualizowane w miarę pojawiania się nowych dowodów.


Kontekst

Centrum wiedzy na temat raka zarządzać będą naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji. Są oni dobrze przygotowani do tego celu i dysponują wiedzą fachową zarówno w zakresie kierowania innymi ośrodkami wiedzy, jak i w dziedzinie raka. Ich doświadczenie obejmuje dostarczanie wytycznych w celu poprawy badań przesiewowych, diagnostyki i opieki, konsolidację najlepszych praktyk w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz uwolnienie potencjału danych dotyczących nowotworów w zakresie monitorowania i prognozowania obciążenia związanego z rakiem.


Centra wiedzy Komisji skupiają ekspertów, naukowców i decydentów politycznych w ramach Komisji i poza nią, aby całościowo sformułować pytania polityczne i opracować odpowiedzi oparte na dowodach.


Centrum wiedzy na temat raka jest 10. centrum wiedzy Komisji oraz 9. centrum, które zostanie uruchomione pod kierownictwem Wspólnego Centrum Badawczego. Pozostałe już ustanowione centra działają w obszarach różnorodności biologicznej, biogospodarki, obserwacji Ziemi, światowego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, polityki terytorialnej, migracji i demografii, zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, fałszowania i jakości żywności oraz tłumaczeń ustnych (to ostatnie jest prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Tłumaczeń Ustnych – DG SCIC).
Knowledge Centre on Cancer