W 2023 roku zmieniły się regulamin i praktyczne przepisy proceduralne Sądu (UE), które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (2023, L 73/58 i L 44/8). Zmiany przepisów proceduralnych wyjaśniają, uzupełniają lub upraszczają niektóre przepisy. W przyszłości ograniczą między innymi przypadki uzupełniania braków pism procesowych, a także będą stanowić odpowiedź sądu i jego sekretariatu na określone potrzeby.

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. Sąd przewidział w regulaminie możliwość zastosowania wideokonferencji w przypadku rozpraw poprzez ustanowienie ram prawnych i technicznych w tej dziedzinie.

Ponadto przewidziano praktyczne przepisy wykonawcze do regulaminu postępowania przed Sądem zawierające szczegółowe zasady podpisywania jego orzeczeń kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zasady trwałego i bezpiecznego przechowywania oryginalnych wersji elektronicznych tych dokumentów.

Zmiany wprowadzone do przepisów proceduralnych oferują sądowi nowe możliwości zgodne z wymogiem proaktywnego zarządzania sprawami i zbieżne z refleksjami zawartymi w sprawozdaniu rocznym Trybunału Sprawiedliwości za rok 2020. Do zmian należy zaliczyć pojęcie „sprawa pilotażowa”, która będzie rozpatrywana w pierwszej kolejności, a strony w sprawach zawieszonych będą wysłuchane po podjęciu postępowań w ich sprawach.

Trybunał będzie też mógł wyznaczyć wspólną rozprawę dla większej liczby spraw, jeżeli istnieją miedzy nimi podobieństwa, i to niezależnie od kwestii, czy spełnione są warunki połączenia spraw.

W regulaminie postępowania wyraźnie rozróżniono przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych i przetwarzanie danych niebędących danymi osobowymi.

Należy podkreślić, że Sąd zaktualizował szereg dokumentów użytecznych dla przedstawicieli stron (Wykaz Kontrolny – Skarga, Model streszczenia podniesionych w skardze zarzutów i głównych argumentów, Wykaz Kontrolny – Rozprawa, Komunikat dotyczący pominięcia danych wobec opinii publicznej w postępowaniach sądowych). Opracowano również nowe dokumenty, by ułatwić przedstawicielom stron przygotowanie skarg oraz udzielić wskazówek, gdy uzyskali oni zgodę na występowanie w formie wideokonferencji.

Dzięki tym zmianom Sąd wspiera nowoczesny i skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Zmieniony regulamin i praktyczne przepisy wykonawcze można znaleźć tu: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/pl/