W głośnej sprawie dotyczącej fałszowania przez niemieckich producentów aut wyników poziomów emisji spalin, TSUE w orzeczeniach zapadłych 14 lipca 2022 r.  stwierdził m.in. że urządzenie, które gwarantuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości emisji tlenków azotu tylko w ramach okna termicznego (gdy temperatura zewnętrzna sytuuje się w przedziale między 15 a 33 stopni Celsjusza), stanowi urządzenie ograniczające skuteczność działania co do zasady zabronione na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. 2007, L 171, s. 1).

W przypadku gdy konsumenci dokonali zakupu towaru niezgodnego z umową, zgodnie z dyrektywą 1999/443, mają oni ma prawo żądać od sprzedawcy naprawienia towaru albo wymiany, chyba że byłoby to niemożliwe lub nieproporcjonalne. Wyłącznie w wypadku, gdy konsument nie ma prawa ani do naprawy, ani do wymiany towaru niezgodnego z umową lub gdy sprzedawca nie zastosował jednego z tych środków zaradczych w rozsądnym terminie lub bez istotnej niedogodności dla konsumenta, ten ostatni może żądać obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Niemniej jednak rozwiązanie umowy jest wykluczone w wypadku, gdy brak zgodności z umową ma nikłe znaczenie.

Trybunał stwierdził, że pojazd nie wykazuje jakości, która jest normalna dla towarów tego samego rodzaju, jakiej konsument może racjonalnie oczekiwać, i który zatem jest niezgodny z umową, jeżeli pojazd ten jest wyposażony w zabronione urządzenie ograniczające skuteczność działania. Natomiast brak zgodności nie może zostać uznany za „mający nikłe znaczenie”, nawet jeśli konsument ten dokonałby jednak zakupu tego pojazdu. W konsekwencji rozwiązanie umowy nie jest z zasady wykluczone.

Więcej informacji:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262933&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=893202

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262934&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=890069

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262935&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=893198