Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 83/22 Luksemburg, 12 maja 2022 r. Wyrok w sprawie C-644/20 W. J. (zmiana miejsca zwykłego pobytu wierzyciela świadczeń alimentacyjnych).

W wyroku w sprawie C-644/20 W. J. (Zmiana miejsca zwykłego pobytu wierzyciela świadczeń alimentacyjnych), z dnia 12 maja 2022 r., TSUE orzekł, że dla celów ustalenia prawa właściwego dla roszczenia alimentacyjnego miejscem zwykłego pobytu wierzyciela alimentacyjnego jest miejsce, w którym faktycznie znajduje się zwykły ośrodek jego życia, tym bardziej gdy chodzi o małe dziecko.

Miejscem zwykłego pobytu wierzyciela alimentacyjnego jest miejsce, w którym faktycznie znajduje się zwykły ośrodek jego życia, przy uwzględnieniu jego środowiska rodzinnego i społecznego. Tym bardziej, gdy wierzycielem jest małe dziecko, z uwagi na konieczność należytego uwzględnienia najlepszego interesu tego dziecka, który wymaga w szczególności upewnienia się, że dziecko to posiada wystarczające zasoby w kontekście środowiska rodzinnego i społecznego, w którym ma żyć.

Trybunał sprecyzował, że zadanie ustalenia w konkretnym przypadku, czy wierzyciel alimentacyjny ma zwykłe miejsce pobytu w jednym lub w drugim państwie, stanowi ocenę okoliczności faktycznych, tak iż do sądu krajowego, przed którym zawisł spór, należy ustalenie miejsca zwykłego pobytu zainteresowanego. Natomiast do celów ustalenia prawa właściwego dla roszczenia alimentacyjnego dochodzonego w rozpatrywanej sprawie momentem, do którego sąd ten powinien konkretnie odnieść ocenę mającą doprowadzić do ustalenia miejsca zwykłego pobytu tego wierzyciela jest moment, w którym sąd ten ma wydać rozstrzygnięcie w przedmiocie żądania zasądzenia świadczenia alimentacyjnego.

Więcej: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/pl/