W 2017 r. do Komisji wpłynęły liczne skargi wskazujące na nadmierną eksploatację lasu na dwunastu obszarach „Natura 2000” wyznaczonych dla ochrony głuszca zwyczajnego (Tetrao urogallus) na Słowacji, która to eksploatacja miała jakoby wpływ na stan ochrony tego chronionego gatunku. Komisja Europejska  wniosła do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Słowacji z powodu naruszenia dyrektyw siedliskowej i ptasiej w odniesieniu do ochrony wyżej wymienionych obszarów „Natura 2000” oraz znajdujących się tam siedlisk głuszca zwyczajnego.

W wyroku C-661/20 z 22 czerwca 2022 r. TSUE zauważył, że plany urządzenia lasu oraz działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom dla lasów i usuwanie skutków szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, wskazane w skardze wniesionej przez Komisję jako znamiona naruszenia dyrektywy siedliskowej, stanowią plany lub przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z zagospodarowaniem rozpatrywanych obszarów „Natura 2000” lub do tego zagospodarowania konieczne. Wspomniane plany lub przedsięwzięcia mogą mieć znaczący wpływ na te obszary, powinny one zostać poddane na mocy tej dyrektywy odpowiedniej ocenie oddziaływania na te obszary.

Ponadto TSUE wskazał m.in. to, że Słowacja nie przyjęła odpowiednich środków ochronnych mających na celu zapewnienie, by działalność w zakresie gospodarki leśnej taka jak intensywna wycinka drzew na dużych obszarach oraz stosowanie pestycydów w celu zwalczania owadów podkorowych na rozpatrywanych obszarach „Natura 2000” nie powodowała pogorszenia się stanu siedlisk głuszca zwyczajnego i znaczącego niepokojenia na tych obszarach.

Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0661&qid=1656699639364&from=EN