Trybunał Sprawidliwości UE w sprawie C-372/21 mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym stwierdził, że dotacje publiczne przekazywane prywatnym szkołom wyznaniowym mogą być zastrzeżone dla kościołów i związków wyznaniowych uznanych przez dane państwo członkowskie. Ustanowiony przez Austrię wymóg uznania wydaje się uzasadniony, aby umożliwić rodzicom wybór w zakresie edukacji swoich dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi

Wolny Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Niemczech jest Kościołem mającym siedzibę i uznanym w tym państwie członkowskim. Wystąpił on do organów austriackich z wnioskiem o dotację na wynagrodzenie personelu znajdującej się w Austrii prywatnej szkoły, którą uznaje on za szkołę wyznaniową i jako taką wspiera. Jego wniosek oddalono, uzasadniając to tym, że tego rodzaju dotacje są zastrzeżone dla kościołów i związków wyznaniowych uznanych w Austrii. Wobec niekorzystnej decyzji, Kościół skierował sprawę do sądów austriackich, dotyczącej zgodności wymogu uznania z prawem Unii, a w szczególności z przepisami w dziedzinie swobodnego przepływu. Austriacki najwyższy trybunał administracyjny zwrócił się w tym względzie z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącymi wątpliwości co do zgodności wymogu takiego uznania z prawem Unii, a w szczególności z przepisami w dziedzinie swobodnego przepływu.

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że prawo Unii istotnie ma zastosowanie do tego rodzaju sporu. Traktaty przewidują, iż Unia zachowuje neutralność względem sposobu, w jaki państwa członkowskie regulują swoje stosunki z kościołami oraz stowarzyszeniami i wspólnotami religijnymi. Nie oznacza to jednak, że ich działalność gospodarcza, taka jak prowadzenie nauczania w placówkach w znacznej mierze finansowanych ze środków prywatnych, jest w sposób ogólny wyłączona z zakresu stosowania prawa Unii.

W Austrii prywatne szkoły wyznaniowe uzupełniają publiczny system szkolnictwa, który jest międzywyznaniowy, umożliwiając rodzicom swobodniejszy wybór w zakresie edukacji swoich dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi. Austriackie uregulowanie, zapewniając ten wybór, służy osiągnięciu prawnie uzasadnionego celu. Uregulowanie to nie wykracza poza to, co konieczne. Gwarantuje, by szkoły otrzymujące dotacje zaspokajały potrzeby dużej części populacji potencjalnie zainteresowanej wyborem tej oferty edukacyjnej, która uzupełnia ofertę publicznych placówek szkolnych.

Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/…