Wyrok Sądu w sprawach połączonych T-279/20, T-288/20 i T-283/20 CWS Powder Coatings i in. v. Komisja Europejska

W wyroku wydanym przez izbę w składzie powiększonym w trzech sprawach połączonych (T-279/20, T-288/20 i T-283/20) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność rozporządzenia nr 1272/2008 w zakresie, w jakim dotyczy ono zharmonizowanej klasyfikacji i zharmonizowanego oznakowania ditlenku tytanu jako substancji rakotwórczej, działającej przez drogi oddechowe w niektórych sproszkowanych postaciach. TSUE wypowiedział się w przedmiocie nowych kwestii, opartych na oczywistych błędach w ocenie i na naruszeniu kryteriów ustalonych w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i zharmonizowanego oznakowania na podstawie rozporządzenia nr 1272/2008, które dotyczy dopuszczalności i wiarygodności badania naukowego, na którym oparto klasyfikację, jak i na spełnieniu ustalonego w tym rozporządzeniu kryterium klasyfikacji, zgodnie z którym substancja musi mieć naturalne właściwości rakotwórcze.

Ditlenek tytanu jest nieorganiczną substancją chemiczną o wzorze cząsteczkowym TiO2, mogącą występować w przyrodzie lub być produkowaną przemysłowo i wykorzystywaną w szczególności w postaci białego barwnika z powodu swych własności barwiących i kryjących w wielu produktach, takich jak farby, materiały do powlekania, lakiery, tworzywa sztuczne, papier do laminacji, kosmetyki, produkty lecznicze lub zabawki.

Trybunał orzekł, że w niniejszej sprawie nie został spełniony wymóg, aby klasyfikacja substancji rakotwórczej opierała się na rzetelnych i możliwych do zaakceptowania badaniach, jak i zakwestionowana klasyfikacja i zakwestionowane oznakowanie naruszają kryterium, zgodnie z którym zaklasyfikowanie substancji jako rakotwórczej może dotyczyć jedynie substancji, która ma naturalne właściwości rakotwórcze.

TSUE zauważył, że zakwestionowana klasyfikacja i zakwestionowane oznakowanie dotyczą zidentyfikowania stwarzanego przez ditlenek tytanu zagrożenia rakotwórczego, które w opinii RAC uznano za „odmienne od swoistego w klasycznym znaczeniu” i poinformowania o tym zagrożeniu. Sprecyzował on, że ten „odmienny od swoistego” charakter wynika z szeregu elementów wskazanych zarówno w owej opinii, jak i w zaskarżonym rozporządzeniu. Zagrożenie rakotwórcze jest związane jedynie z niektórymi respirabilnymi cząstkami ditlenku tytanu występującymi w określonym stanie fizycznym, w określonej postaci, wielkości i ilości, pojawia się ono jedynie w warunkach przeciążenia płuc oraz odpowiada działaniu toksycznemu cząstek.

Ponadto TSUE sprecyzował, że przykłady klasyfikacji i oznakowania innych substancji wskazane w celu przyrównania ich do klasyfikacji i oznakowania ditlenku tytanu ilustrują jedynie przypadki, w których chociaż postać i wielkość cząstek zostały uwzględnione, to jednak dla klasyfikacji omawianych substancji decydujące były niektóre ich charakterystyczne właściwości, co nie odpowiada niniejszemu przypadkowi.

Więcej: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268921&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262760