Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-597/20 Polskie Linie Lotnicze ‘LOT’ S. A. (Indemnisation imposée par l’autorité administrative)

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-597/LOT, orzekł, że organ krajowy odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia o prawach pasażerów linii lotniczych może w wyniku wniesienia indywidualnej skargi zobowiązać przewoźnika do zapłaty odszkodowania pasażerom, w sytuacji gdy państwo członkowskie przyznało mu kompetencję w tym zakresie.

Ze względu na ponadtrzygodzinne opóźnienie ich lotu z Nowego Jorku do Budapesztu, pasażerowie zwrócili się do węgierskiego organu odpowiedzialnego za wykonanie rozporządzenia o prawach pasażerów lotniczych o to, aby organ ten nakazał LOT-owi, zapłatę odszkodowania przewidzianego w tym rozporządzeniu.

Organ ten stwierdził naruszenie rozporządzenia i nałożył na LOT obowiązek zapłaty odszkodowania każdemu zainteresowanemu pasażerowi w wysokości 600 EUR. LOT zaskarżył decyzję do sądu dla miasta stołecznego Budapeszt, który zwrócił się z    pytaniem prejudycjalnym: czy rozpatrujący indywidualną skargę pasażera krajowy organ odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia może nakazać przewoźnikowi lotniczemu zapłatę odszkodowania za jego naruszenie?

W powyższym wyroku Trybunał przypomniał, iż o ile rozporządzenie nie zobowiązuje organu krajowego odpowiedzialnego za jego wykonanie do przyjęcia środków przymusu w wyniku indywidualnych skarg wniesionych przez pasażerów lotniczych, o tyle nie zakazuje ono państwom członkowskim przyznania temu organowi takiej kompetencji.

Więcej: https://curia.europa.eu/juris/document/document…