Wymiana danych w zgodzie z europejskimi wartościami i prawami podstawowymi

 

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi w kwestii europejskiego aktu dotyczącego zarządzania danymi. Negocjacje trójstronne dobiegły końca, a tekst prawny musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.

 

– Rozporządzenie to stanowi pierwszy krok w procesie tworzenia solidnej i sprawiedliwej gospodarki opartej na danych. Służy ono stworzeniu odpowiednich warunków dla godnej zaufania wymiany danych zgodnie z naszymi europejskimi wartościami i prawami podstawowymi. Tworzymy bezpieczne otoczenie, w którym dane mogą być wymieniane między sektorami i państwami członkowskimi z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki – mówi wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager.

Z kolei komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodaje, że po uzgodnieniu aktu w sprawie zarządzania danymi zostanie ustalone wspólne podejście do wymiany danych w sposób europejski.

– Ułatwiamy zwiększający się przepływ danych przemysłowych między sektorami i państwami członkowskimi, aby pomóc Europie stać się najważniejszym na świecie kontynentem danych. Robimy to, budując zaufanie, dzięki czemu osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, które generują dane, zachowują decydujący głos i kontrolę nad tworzonymi przez siebie danymi. W skrócie: otwarty, ale suwerenny europejski jednolity rynek danych – podkreśla Thierry Breton.

Zaproponowany w listopadzie 2020 r. akt w sprawie zarządzania danymi będzie stanowił podstawę nowego europejskiego sposobu zarządzania danymi, który będzie zgodny z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), ochrony konsumentów i reguł konkurencji. Dzięki temu rozporządzeniu w Unii więcej danych będzie udostępnianych i wymienianych między sektorami i państwami członkowskimi. Przyczyni się ono do zwiększenia dzielenia się danymi oraz rozwoju wspólnych europejskich przestrzeni danych, np. w obszarach produkcji, dziedzictwa kulturowego i zdrowia, zgodnie z tym co zapowiedziano w europejskiej strategii w zakresie danych.

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski, Radę i Komisję musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

Wkrótce Komisja wystąpi z jeszcze jedną ważną inicjatywą ustawodawczą (akt w sprawie danych) służącą maksymalizacji wartości danych dla gospodarki i społeczeństwa. Akt w sprawie danych ma na celu wspieranie przepływu danych między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a administracją publiczną. Otwarte konsultacje publiczne trwały od 3 czerwca do 3 września 2021 r., a ich wyniki zostaną opublikowane w najbliższych dniach.

Oprócz przedstawienia tych dwóch uzupełniających się inicjatyw Komisja będzie nadal rozwijać i finansować europejskie przestrzenie danych w celu gromadzenia danych w kluczowych sektorach strategicznych i obszarach interesu publicznego, takich jak zdrowie, rolnictwo i przemysł wytwórczy.

 

Kontekst

 

Wniosek dotyczący aktu w sprawie zarządzania danymi przedstawiony 25 listopada 2020 r. stanowi pierwszą inicjatywę ustawodawczą przyjętą w ramach europejskiej strategii w zakresie danych.

 

Rozporządzenie to obejmuje:

  • – środki mające na celu zwiększenie zaufania do udostępniania danych, ponieważ brak zaufania stanowi obecnie poważną przeszkodę i powoduje wysokie koszty;

– nowe unijne przepisy dotyczące neutralności, tak aby nowi pośrednicy w zakresie danych mogli funkcjonować jako wiarygodni organizatorzy udostępniania danych;

– środki mające ułatwić ponowne wykorzystywanie określonych danych będących w posiadaniu sektora publicznego. Na przykład ponowne wykorzystanie – – zgodnie z jasnymi zasadami – danych dotyczących zdrowia mogłoby przyspieszyć badania naukowe, a co za tym idzie znalezienie leków na choroby rzadkie lub przewlekłe;

– mające zapewnić Europejczykom kontrolę nad wykorzystaniem generowanych przez nich danych przez ułatwienie przedsiębiorstwom i obywatelom dobrowolnego udostępniania danych z korzyścią dla wszystkich oraz zwiększenie bezpieczeństwa takich działań, zgodnie z jasnymi zasadami.