EUROPE DIRECT Podlaskie zorganizowało zdalne seminarium „UE a Puszcza Białowieska – prawdy i mity”, które odbyło się 22 grudnia 2021 r. W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych i państwowych oraz zainteresowani tą tematyką słuchacze.


Seminarium moderował prof. dr hab. Maciej Perkowski, kierownik ED Podlaskie, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor przywitał wszystkich uczestników i otworzył obrady.

Pierwsze wystąpienie na temat tego, dlaczego Puszcza Białowieska jest bezcennym dobrem naturalnym, wygłosił prof. dr hab. Marek Konarzewski z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Poruszył w swoim wystąpieniu zarówno aspekty związane z bioróżnorodnością Puszczy Białowieskiej, w tym zachodzących w niej naturalnych procesów, jak też jej wyjątkowość w rozumieniu światowego dziedzictwa UNESCO.

Kolejne wystąpienie miał dr Sławomir J. Snarski, Starosta Powiatu Bielskiego, przy wsparciu pana Marka Martyniuka, Sekretarza Powiatu Bielskiego. Zaprezentowany został referat „Puszcza Białowieska, a społeczno-gospodarczy rozwój Subregionu Bielskiego”, w którym poruszono problematykę zrównoważonego rozwoju tego obszaru w kontekście możliwości, jakie daje istnienie Puszczy – zarówno dla przemysłu, jak też turystyki.

Następnie głos zabrał pan Adam Kwiatkowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, który opowiedział o działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwo Lasy Państwowe wobec Puszczy Białowieskiej. W dużej mierze jest to las gospodarczy, jednak z udziałem zróżnicowanych form ochrony i licznymi problemami wynikającymi ze zmian klimatu i wcześniejszej działalności człowieka, którym należy sprostać.

Następnie pan Wojciech Zoń, Dyrektor ED Podlaskie ds. Organizacji i pracownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentował chronologię wydarzeń, które doprowadziły do tego, że powstał spór o ochronę Puszczy Białowieskiej na forum Unii Europejskiej. Spór ewoluował stopniowo z gruntu krajowego w wyniku sprzeczności w kluczowych strategicznych dokumentach, by ulec umiędzynarodowieniu dzięki zainteresowaniu się sprawą tzw. wycinek w Puszczy przez Komisję Europejską, a następnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Następnie głos zabrała dr hab. Iwona Wrońska z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która miała wystąpienie pt. „Edukacja leśników w zakresie prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego szansą na poprawę ochrony (nie tylko) Puszczy Białowieskiej”. Podczas wystąpienia zwróciła na rolę edukacji w kształtowaniu ochrony tego obszaru, a także opowiedziała o działaniach edukacyjnych podejmowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w postaci prowadzenia studiów podyplomowych „Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego” i uruchamianiu specjalizacji poświęconej Lasom Państwowym w ramach studiów na kierunku Administracja.

Ostatnie wystąpienie miał profesor Perkowski, który omawiał skutki prawne i perspektywy sporu o model ochrony Puszczy Białowieskiej. Profesor wskazał, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiązał spór formalnie, jednak faktycznie nie rozwiązał podstawowego problemu, jakim jest ochrona bezcennych transgranicznych dóbr przyrodniczych. Wskazał też na możliwe instrumenty, które mogłoby pomóc osiągnąć zamierzony efekt ochronny.

Po swoim wystąpieniu i części dyskusyjnej prof. dr hab. Maciej Perkowski podsumował obrady i po podziękowaniach zakończył wydarzenie.