Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej w 2020 roku


W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej. Najmniejszą liczbę nowych przypadków niewłaściwej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania prawa UE odnotowano w Danii, Finlandii, Irlandii i Niderlandach, największą w Bułgarii, we Włoszech, na Malcie i w Grecji. Polska znajdowała się w średniej europejskiej w tym zestawieniu.

W 2020 r. Komisja wszczęła 903 nowe postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwanie do usunięcia uchybienia. Najwięcej spraw dotyczyło obszaru środowiska, mobilności i energii. Na koniec roku toczyło się łącznie 1786 postępowań. Liczba nowych postępowań dotyczących opóźnień w transpozycji wzrosła z 406 w 2019 r. do 599 w 2020 r. Najwięcej przypadków dotyczyło transpozycji prawa w obszarze środowiska. Pod koniec 2020 r. wciąż toczyło się 719 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z powodu opóźnień w transpozycji (niezależnie od roku ich wszczęcia).


W sprawozdaniu zwrócono uwagę na to, że pandemia COVID-19 wyraźnie wpłynęła na stosowanie prawa UE. W ramach krajowych reakcji na pandemię wiele państw członkowskich jednostronnie wprowadziło ograniczenia wywozowe dotyczące leków, sprzętu ochronnego i innych produktów związanych z wirusem COVID-19, w szczególności w okresie od marca do maja. Następnie niektóre z nich wprowadziły również inne ograniczenia w celu w celu wsparcia producentów krajowych, na przykład w sektorze spożywczym. „Efekt domina” spowodował wprowadzanie podobnych rozwiązań przez kolejne państwa. Miało to wpływ na łańcuch dostaw i niedobory produktów na rynku. W niektórych przypadkach Komisja zareagowała na ograniczenia nałożone w odpowiedzi na pandemię za pomocą pilnych postępowań w sprawie naruszenia przepisów, odbywała też częste spotkania z państwami członkowskimi, namawiając do rezygnacji z przepisów krajowych ograniczających swobodny przepływ leków i wyrobów medycznych związanych z COVID na jednolitym rynku Również w odniesieniu do praw pasażerów odnotowano naruszenia prawa unijnego. Po wybuchu epidemii COVID-19 wielu podróżnych nie otrzymało zwrotu pieniędzy od biur podróży zgodnie z dyrektywą w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, ponieważ kilka państw członkowskich przyjęło przepisy krajowe, które umożliwiały organizatorom podróży zorganizowanych na odroczenie zwrotu kosztów lub wydanie w zamian obowiązkowych bonów.


Pełen raport jest dostępny tutaj:  https://ec.europa.eu/annual-report-monitoring-application-eu-law