Podsumowanie Konferencji
„Młodych i seniorów łączy… obywatelstwo Unii Europejskiej”


EUROPE Direct Podlaskie w dniu 30 listopada wspólnie z Prezydentem Łomży dr. Mariuszem Chrzanowskim zorganizowali konferencję „Młodych i Seniorów łączy… obywatelstwo Unii Europejskiej”. Celem wydarzenia było usprawnienie komunikacji pomiędzy młodzieżą i seniorami, a także wskazanie obszarów, w których z powodzeniem mogą realizować wspólne przedsięwzięcia wokół europejskich wartości uniwersalnych. Była to okazja do odpowiedniego zaprezentowania oferty Unii Europejskiej dla młodych i seniorów, z jednoczesnym akcentem na równoważenie priorytetów i budowanie przekonania o wzajemnej potrzebie wsparcia.

 

Spotkanie otworzył Wiceprezydent Andrzej Stypułkowski. Wyraził zadowolenie z faktu, że w mieście odbywają się wspólne działania regionalnych rad seniorów, a także organizacji zrzeszających młodzież z miasta. Podkreślił, że Łomża jest dobrą lokalizacją do szerszej debaty na temat obywatelstwa Unii Europejskiej.

 

Ze strony EUROPE DIRECT Podlaskie zabrał głos prof. dr hab. Maciej Perkowski. Przedstawił uczestnikom zebranym w Hali Kultury (i przysłuchującym się zdalnie) słowo wstępne, nadmieniając także ofertę (otwartego w połowie bieżącego roku) Europe Direct Podlaskie. Wskazał, dlaczego Unia jest odpowiednim łącznikiem międzypokoleniowym obydwu grup społecznych. Przypomniał, że każdy głos w debacie o Unii jest istotny – zarówno wypowiedziany przez młodych, jak i osoby finalizujące karierę zawodową. Młodym życzył efektywnego korzystania z doświadczeń starszych. Seniorów prosił o cierpliwość i wyrozumiałość w przekazywaniu mądrości życiowej. Podkreślił też nieprzemijający charakter wartości europejskich, które są ponad bieżącymi problemami, a nawet sporami.

 

Dr Monika Surawska z Zakładu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży wygłosiła referat „Most nad przepaścią. Rozważania na temat różnic i podobieństw międzypokoleniowych”. Zaznaczyła, że pomiędzy obiema społeczności występują bardzo duże różnice, które dotyczą przede wszystkim przestrzeni wirtualnej. – Nigdy jak do tej pory nie zadziało się tak dużo w tak krótkim okresie czasu. Potencjał do współpracy i do pracy tkwi w różnorodności. Jeżeli się różnimy, jesteśmy w stanie sobie coś dać. Siły trzeba szukać w podobieństwach – celach, dążeniach i potrzebach – powiedziała.

 

Sebastian Chrzanowski, Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i pracownik biura prawnego w Urzędzie Miejskim w Łomży wskazał wyjątkowość roku 2004. Pomimo iż od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło już 17 lat wspomnienia z tego dnia są nadal żywe. Wspomniał o miejskim „pociągu do Europy”, który w maju 2004 r. symbolizował entuzjazm proeuropejski i bardzo silne poparcie społeczności ku integracji. Wyraził nadzieję na nowe, czasem nieoczywiste, inicjatywy proeuropejskie.

 

Piotr Serdyński, Radny Rady Miejskiej w Łomży wskazał dialog jako podstawę współpracy. Przywołał dwa ciała doradcze jakie powstały w mieście – Radę Seniorów (2015 r.) i Młodzieżową Radę Miasta (w tym roku została reaktywowana). Wskazał młodych liderów, reprezentantów swoich społeczności, którzy aspirują by aktywnie współuczestniczyć w życiu społecznym regionu. Obiecał, że ich energia będzie pożytkowana na cele lokalnej społeczności. Przypomniał, że Rada Miasta jest otwarta na różnego typu inicjatywy łączące młodych i seniorów, jak np. niedawna Uchwała Rady dotycząca obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej zaprezentowali program i plan działań na przyszłość. Wymienili działania, jakie Rada prowadzi na rzecz seniorów. Zarówno te przy wsparciu Caritasu, dla najbardziej potrzebujących, jak też te dla wykluczonych cyfrowo, którzy objęci zostali wsparciem szkoleniowym w obsłudze komputera.

 

Łomżyńską Radę Seniorów z tematem „Historia i działalność” zaprezentowała Danuta Żukowska. O „Wspólnotowości” opowiedział Stanisław Kaseja, Wiceprzewodniczący Rady. Grażyna Czajkowska, Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów, i jednocześnie Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przygotowała referat „Senior w Łomży, w Polsce i w Europie”, w którym zaprezentowała bardzo istotne akcenty polityk europejskich dotyczących seniorów, ale też podkreśliła, że rok 2022 będzie „Europejskim rokiem młodych”.


Ostatnie wystąpienie miał Wojciech Zoń z EUROPE DIRECT Podlaskie, który mówił o ty, co młodym i seniorom daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej, w tym o tym, jakie znaczenie ma obywatelstwo UE i jakie prawa się z nim wiążą. Podkreślił również potrzebę dialogu nie tylko międzypokoleniowego, ale również dialogu z instytucjami europejskimi w drodze europejskiej inicjatywy ustawodawczej czy uczestnictwie w Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wskazał również możliwe formy dialogu między różnymi środowiskami, które mogłyby pomóc mieszkańcom Łomży w realizacji ich celów.

 

Konferencję uzupełniła dyskusja i słowa podsumowania (prof. Perkowski). Warte podkreślenia jest zdecydowane zainteresowanie kontynuacją tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłości, czemu ED Podlaskie z pewnością wyjdzie naprzeciw.