Sesję plenarną otworzył mgr Wojciech Zoń, dyrektor EUROPE DIRECT Podlaskie ds. Organizacji, który jest jednocześnie opiekunem Koła Naukowego INNOWACJA i pracownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Następnie głos zabrali prof. UwB dr hab. Iwona Wrońska, Konsul Honorowa Republiki Estonii, dyrektorka Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi oraz prof. UwB dr hab. Tomasz Dubowski z Zakładu Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wprowadzili uczestników w problematykę 20-lecia Polski i państwa bałtyckich UE, akcentując najważniejsze elementy procesu integracji europejskiej i wyzwania.

Następnie głos zabrali pozostali uczestnicy – studenci i doktoranci z całej Polski – którzy (obradując w sesji plenarnej, a następnie w pięciu kolejnych panelach) prezentowali wyniki swoich badań w różnych obszarach działalności Unii Europejskiej, dotyczące m.in. historii procesu integracji europejskiej, prawa, gospodarki, funduszy unijnych, rolnictwa, edukacji, relacji z państwami trzecimi czy ochronie praw podstawowych i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

W konferencji wzięło udziału ponad 40 uczestników, w tym większość stanowili czynni uczestnicy. To pokazuje, jak środowisko młodych naukowców potrzebuje chce uczestniczyć w dyskusji o integracji europejskiej, jej skutków i wyzwań, jakie stoją przed UE w przyszłości.