materiał ze strony Wydawcy: https://radio5.com.pl/

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) są tworzone, by ułatwiać współpracę transgraniczną, ponadnarodową i międzyregionalną między państwami członkowskimi i ich władzami na szczeblu regionalnym i lokalnym, prowadzoną w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej.

Celem Europejskiej Grupy Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” jest rozwój litewskich i polskich regionów przygranicznych, współpraca, poprawa warunków życia oraz wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej.

Swoje zadania EUWT będzie realizowało w szczególności poprzez projekty współpracy terytorialnej współfinansowane przez Unię Europejską za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności, jak również poprzez projekty finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, publicznych i prywatnych środków krajowych oraz środków własnych członków ugrupowania. Ugrupowanie może uczestniczyć w zarządzaniu i wdrażaniu programów lub części programów finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności polsko-litewskich transgranicznych mikroprojektów i projektów sieciowych.

Przypomnijmy, że 10 marca 2023 r. powołano do życia Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Nemunas-Niemen (EUWT Nemunas-Niemen), które było dotąd pierwszym takim ugrupowaniem na pograniczu polsko-litewskim. Konwencję w sprawie utworzenia EUWT Nemunas-Niemen podpisało Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach (skupiające 29 jednostek samorządu terytorialnego z Polski) oraz samorząd litewskiego Alytusa. Zobacz: https://edpodlaskie.eu/powolano-europejskie-ugrupowanie-wspolpracy-terytorialnej-nemunas-niemen-euwt-nemunas-niemen/

For. Radio 5