10 marca 2023 r. powołano do życia Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Nemunas-Niemen (EUWT Nemunas-Niemen), pierwsze takie ugrupowanie na pograniczu polsko-litewskim. Konwencję w sprawie utworzenia EUWT podpisało Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach (skupiające 29 jednostek samorządu terytorialnego z Polski) oraz samorząd litewskiego Alytusa. Prace nad jego powołaniem trwały 4 lata – spowolniła je pandemia, a przyspieszył atak na Ukrainę.

Kluczowe obszary współpracy to energetyka, zdrowie, sprawy społeczne, bezpieczeństwo żywnościowe i promocja turystyczna. Założyciele EUWT  zapowiadają kolejne projekty do programu Interreg Polska-Litwa dotyczące szeroko rozumianej współpracy w zakresie promocji regionu i rozwoju turystycznego. Pierwszym przewodniczącym Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej został Cezary Cieślukowski, a wiceprzewodniczącym mer Alytusa Nerijus Cesiulis.

Materiał przygotowany przez redakcję suwalki24.pl

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) są tworzone, by ułatwiać współpracę transgraniczną, ponadnarodową i międzyregionalną między państwami członkowskimi i ich władzami na szczeblu regionalnym i lokalnym, wyłącznie w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej.  EUWT działa w ramach powierzonych mu zadań, które są ograniczone do ułatwiania i upowszechniania współpracy terytorialnej w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej i które są określane przez członków EUWT w oparciu o zasadę, zgodnie z którą wszystkie zadania mieszczą się w zakresie kompetencji każdego z członków na mocy jego prawa krajowego. Zadania EUWT są ograniczone przede wszystkim do realizacji programów lub projektów współpracy terytorialnej

współfinansowanych przez Wspólnotę za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności. Może też prowadzić inne określone działania związane ze współpracą terytorialną ich członków wpisujące się we wspomniany wcześniej cel.

W Polsce siedzibę statutową mają jeszcze cztery inne ugrupowania. Ugrupowanie, którego siedziba statutowa znajduje się na terytorium RP nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonego przez Ministra Spraw Zagranicznych. EUWT Nemunas-Niemen jeszcze nie widnieje w owym rejestrze.

Więcej informacji o EUWT w UE można znaleźć na stronie: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/94/europejskie-ugrupowania-wspolpracy-terytorialnej-euwt-

Rejestr EUWT z siedzibą w Polsce można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wykaz-europejskich-ugrupowan-wspolpracy-terytorialnej