Jest porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok!

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, osiągnęły nieformalne porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE na 2022 rok. – Porozumienie potwierdza, że wszystkie instytucje są gotowe do kompromisu – mówi komisarz odpowiedzialny za budżet i administrację Johannes Hahn. Ostateczne decyzje dotyczące budżetu mają zapaść 24 listopada.

Uzgodnienia dotyczą kwoty zobowiązań w wysokości 169,5 mld euro oraz kwoty płatności w wysokości 170,6 mld euro. Po uchwaleniu budżetu UE będzie mogła uruchomić znaczne środki na dalsze działania Wspólnoty w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami, a także zapoczątkować trwałą odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Przyczyniłoby się to do dalszych inwestycji w bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w jej sąsiedztwie i na całym świecie.

To porozumienie potwierdza, że wszystkie instytucje są gotowe do kompromisu na rzecz budżetu wspierającego trwałą odbudowę i niezbędną transformację UE dla dobra wszystkich – mówi komisarz odpowiedzialny za budżet i administrację Johannes Hahn, komentując zawarte porozumienie polityczne.

Ustalony budżet na 2022 rok (drugi w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027) pozwoli kierować środki pieniężne tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie.

Konkretnie uzgodniono, by przeznaczyć:

  • – 49,7 mld euro w środkach na zobowiązania na cele wsparcia odbudowy przez pobudzenie inwestycji w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną;
  • – 53,1 mld euro na wspólną politykę rolną i 971,9 mln euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnić niezbędny zakres zarządzania kryzysowego;
  • – 12,2 mld euro na program „Horyzont Europa”, na wsparcie badań naukowych UE w takich dziedzinach jak zdrowie, cyfryzacja, przemysł, przestrzeń kosmiczna, klimat, energia i mobilność oraz 613,5 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku, wspierający konkurencyjność i MŚP, między innymi w sektorze turystyki;
  • – 839,7 mln euro na Program UE dla zdrowia, na wsparcie Unii Zdrowotnej i zapewnienie kompleksowej reakcji na potrzeby zdrowotne obywateli europejskich;
  • – 1,2 mld euro w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że transformacja w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu obejmie wszystkich, oraz 755,5 mln euro w ramach programu LIFE na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu;
  • – 2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę”, z przeznaczeniem na nowoczesną, wysoce efektywną infrastrukturę transportową ułatwiającą połączenia transgraniczne;
  • – 3,4 mld euro na program Erasmus+, na inwestowanie w młodzież, oraz 406 mln euro na sektor kultury i sektor kreatywny w ramach programu „Kreatywna Europa”;
  • – 1,1 mld euro na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz 809,3 mln euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami, na cele zacieśnienia współpracy w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym 25 mln euro na ochronę granicy z Białorusią, a także w zakresie polityki migracyjnej i azylowej, co obejmuje również dodatkowe środki na zobowiązania w zakresie przesiedleń;
  • – 227,1 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 945,7 mln euro na Europejski Fundusz Obronny, aby wspierać europejską strategiczną autonomię i bezpieczeństwo;
  • – 15,2 mld euro na wspieranie naszych sąsiadów oraz rozwój i współpracę międzynarodową. Porozumienie przewiduje ukierunkowane zwiększenie środków na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) – „Globalny wymiar Europy” (190 mln euro), ze szczególnym uwzględnieniem Afganistanu i Syrii, a także na program pomocy humanitarnej (211 mln euro) na potrzeby reagowania na sytuacje kryzysowe na całym świecie.

Pełny podział według działów przedstawiono poniżej:


Budżet UE na 2022 r. (w mln euro):

 

 

ŚRODKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Budżet 2022

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

21 775,1

21 473,5

2. Spójność, odporność i wartości

56 039,0

62 052,8

– Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

49 708,8

56 350,9

– Odporność i wartości

6 330,2

5 701,8

3. Zasoby naturalne i środowisko

56 235,4

56 601,8

Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

40 368,9

40 393,0

4. Migracja i zarządzanie granicami

3 091,2

3 078,3

5. Bezpieczeństwo i obrona

1 785,3

1 237,9

6. Sąsiedztwo i świat

17 170,4

12 916,1

7. Europejska administracja publiczna

10 620,1

10 620,2

Tematyczne instrumenty szczególne

2 799,2

2 622,8

Ogółem środki

169 515,8

170 603,3

Źródło: Komisja Europejska Dane wyrażone w mln euro, w cenach bieżących


Oprócz uzgodnienia budżetu na 2022 r. instytucje UE postanowiły zatwierdzić zmiany w budżecie na 2021 r. zaproponowane przez Komisję w tym roku w ramach projektów budżetu korygującego nr 5 i 6. Kiedy zakończy się proces zatwierdzania, Komisja będzie mogła zwiększyć pomoc humanitarną dla uchodźców syryjskich w Turcji i pomóc przyspieszyć szczepienia na całym świecie, przekazując dodatkowe 200 mln dawek krajom o niskim dochodzie.

Równolegle z rocznym budżetem na 2022 r. państwa UE będą nadal korzystać ze wsparcia narzędzia NextGenerationEU służącego odbudowie gospodarki oraz z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego jego głównym elementem.

Komisja pozytywnie oceniła plany odbudowy i zwiększania odporności 22 państw członkowskich. Każda z tych ocen została następnie zatwierdzona przez Radę. Jak dotąd Komisja wypłaciła 52,3 mld euro w formie płatności zaliczkowych na rzecz siedemnastu państw członkowskich.

Roczny budżet na 2022 r. zostanie teraz formalnie przyjęty przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym, które będzie zakończeniem tego procesu, zaplanowano obecnie na 24 listopada 2021 r.

Więcej: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget