Komisja Europejska wspiera naukowców. Do podziału są 822 mln euro w ramach działań „Maria Curie-Skłodowska”. 


Zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery naukowców w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” właśnie zostały ogłoszone. To sztandarowy unijny program finansowania kształcenia doktoranckiego i podoktorskiego, będący częścią programu „Horyzont Europa”. W 2021 roku wsparcie Komisji Europejskiej dla naukowców i organizacji wyniesie ok. 822 mln euro. Zaproszenia zostały ogłoszone w związku z przyjęciem programu prac „Horyzont Europa” na lata 2021-2022. 


Celem działań „Maria Skłodowska-Curie”, których łączny budżet na lata 2021-2027 wynosi 6,6 mld euro, jest wspieranie naukowców z całego świata, na wszystkich etapach ich kariery zawodowej i we wszystkich dziedzinach. Działania te przynoszą również korzyści instytucjom: wspierają doskonałe programy doktoranckie i podoktorskie oraz wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zwiększają atrakcyjność i widoczność instytucji na poziomie globalnym oraz wspierają współpracę z podmiotami spoza środowiska akademickiego, w tym z dużymi przedsiębiorstwami i MŚP. 


– Kryzys związany z COVID-19 po raz kolejny uwypuklił rolę, jaką odgrywają w Europie wysoko wykwalifikowani naukowcy zdolni do przewidywania nadchodzących wyzwań i radzenia sobie z nimi. Kryzys ten pokazał również, jak ważne jest informowanie decydentów i społeczeństwa o faktach naukowych oraz prowadzenie badań interdyscyplinarnych. W tym kontekście ważnym instrumentem są działania „Maria Skłodowska-Curie”. Zostały one uruchomione 25 lat temu i od tego czasu zachęcają kobiety i mężczyzn do podjęcia kariery naukowej oraz zwiększają atrakcyjność Europy dla największych talentów z całego świata – przypomina Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. 


W 2021 r. działania „Maria Skłodowska-Curie” zapewnią około 822 mln euro na realizację następujących pięciu głównych działań w ramach programu prac: 


Sieci doktoranckie MSCA – wdrażanie programów doktoranckich w celu szkolenia doktorantów w środowisku akademickim i w innych sektorach, w tym w przemyśle i przedsiębiorstwach. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. (budżet: 402,95 mln euro) otwarto dziś; termin składania wniosków upływa w dniu 16 listopada 2021 r. 


Stypendia podoktorskie MSCA – zwiększanie kreatywności i innowacyjności badaczy posiadających doktorat i chcących zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową. Finansowanie będzie dostępne dla naukowców przygotowanych do realizacji pionierskich projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie i na świecie, w tym w sektorze pozaakademickim. Uruchomione dziś zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. ma budżet w wysokości 242 mln euro i zostanie zamknięte w dniu 12 października 2021 r.


Wymiany pracowników MSCA – rozwój międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej zrównoważonej współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji poprzez wymianę pracowników. Program pomaga przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. ma budżet w wysokości 72,5 mln euro i zostanie otwarte w dniu 7 października 2021 r. Data zamknięcia tego zaproszenia to 9 marca 2022 r. 


MSCA COFUND – współfinansowanie nowych lub istniejących programów doktoranckich i programów stypendiów podoktorskich w państwach członkowskich UE lub w państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa” w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”. Działanie obejmuje międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia naukowców, a także międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. ma budżet w wysokości 89 mln euro i zostanie otwarte w dniu 12 października 2021 r. Data zamknięcia tego zaproszenia to 10 lutego 2022 r. 


MSCA i obywatele – celem działania jest przybliżenie badań naukowych studentom, rodzinom i ogółowi społeczeństwa, głównie za pośrednictwem Europejskiej Nocy Naukowców. Działanie to podnosi świadomość wpływu pracy naukowców na życie obywateli, społeczeństwo i gospodarkę oraz zwiększa uznanie ogółu dla nauki i badań naukowych. Jego celem jest również zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą w dziedzinie badań naukowych i nauk ścisłych. Zaproszenie do składania wniosków na rok 2022, którego budżet wynosi 15,5 mln euro, obejmuje edycje Europejskiej Nocy Naukowców w latach 2022 i 2023 i zostanie otwarte 22 czerwca 2021 r. Termin składania wniosków upływa 7 października 2021 r. W działaniach „Maria Skłodowska-Curie” będących częścią programu „Horyzont Europa” na lata 2021-2027, większy nacisk zostanie położony na współpracę międzysektorową, w szczególności między środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami, a także na skuteczny nadzór i doradztwo zawodowe – na podstawie nowych wytycznych MSCA dotyczących nadzoru. Poprzez kartę zielonych działań „Maria Skłodowska-Curie” będą one również promować zachowania, prace badawcze i zarządzanie o zrównoważonym charakterze, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. 


Kontekst 


Program, uruchomiony w 1990 r., został nazwany „działania Marie Curie” w 1996 r. Jego celem jest przyczynianie się do doskonałości badań naukowych oraz pobudzanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji poprzez udostępnianie naukowcom najnowszej wiedzy i umiejętności oraz umożliwianie im zdobywania międzynarodowych i międzysektorowych doświadczeń, aby w przyszłości mogli zajmować najwyższe stanowiska badawcze. Ma on wpływ na instytucje szkolnictwa wyższego i inne podmioty spoza środowiska akademickiego poprzez szerokie rozpowszechnianie doskonałości i ustalanie standardów wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego naukowców w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB)i na całym świecie. Warto dodać, że w latach 2014–2020 w ramach programu wsparcie otrzymało ponad 65 tys. badaczy z Europy i spoza niej, w tym 25 tys. doktorantów. Z jego środków sfinansowano także ponad tysiąc międzynarodowych programów doktorskich oraz ściślejszą współpracę między środowiskiem akademickim a przemysłem, w której wzięło udział 4 700 przedsiębiorstw i prawie 2 200 MŚP. W tym samym okresie w działaniach „Maria Skłodowska-Curie” wzięło udział ponad 8 450 organizacji z ponad 130 państw.https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions